مطالعات . سیاست های اقتصادی (ESP) - واژه نامه اختصاصی