دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-162 

علمی - پژوهشی

1. اثـر اختلاف شاخص‌های توسعۀ انسانـی بین مردان و زنان بر رشد اقتصادی

صفحه 3-26

سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ فرشید سلیمی


5. علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده

صفحه 101-126

مهدی زاهدغروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی