دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 107، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-158 

علمی - پژوهشی

1. تأثیر نوسانات حق‌الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

صفحه 3-28

احمد جعفری صمیمی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ سیاوش غیبی


3. وفور منابع طبیعی و صادرات غیر‌نفتی: رهیافت GMM

صفحه 55-80

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ اسحاق ترکاشوند؛ هانیه ثمری


5. تأثیر فساد بر وضعیت محیط زیست

صفحه 107-132

تیمور محمدی؛ فرشاد مومنی؛ مینا سزیده