دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 84، بهار و تابستان 1390 

مقاله پژوهشی

1. برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران

صفحه 3-16

صادق بختیاری؛ نرگس صمد‌پور


2. عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349)

صفحه 17-36

سیدکمیل طیبی؛ مجید دشتبان فاروجی؛ امیر جباری؛ محمد مهدی مجاهدی مؤخر


4. تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران

صفحه 59-74

آرش هادی‌زاده؛ جعفر عباسی؛ شهریار زروکی