دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342)
1. سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342)

حسین عظیمی؛ عبدالمجید آهنگری

دوره 0، شماره 2 ، پاییز 1381، صفحه 5-28

چکیده
    در رابطه با تحولات بخش صنعت، یکى از موضوعات اساسى، تأثیر سیاست‏هاى ارزى و تجارى بر این بخش است. این تحقیق، تأثیر سیاست‏هاى مذکور بر بخش صنعت در ایران را براى دوره 77-1342، از کانال نرخ مؤثر ارز، به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام
2. اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام

م.عمر چپرا؛ سید اسحاق علوی

دوره 0، شماره 2 ، پاییز 1381، صفحه 29-48

چکیده
    در این مقاله آموزه‏هاى قرآن و سنت و دیدگاههاى شمارى از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پیامدهاى آن، بر مقوله یکپارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران
3. جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران

سید حسین میرجلیلى

دوره 0، شماره 2 ، پاییز 1381، صفحه 49-70

چکیده
    جهانى شدن مالى، ادغام بازارهاى اوراق بهادار، بیمه گرى در عرصه جهانى، رژیم‏هاى نرخ ارز شناور و بانکدارى فرامرزى است. تامین مالى جهانى، واسطه گرى جهانى پرداخت، آزاد سازى تجارت خدمات بانکى، استانداردهاى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏کننده در سایر ادیان (غیر اسلام)
4. بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏کننده در سایر ادیان (غیر اسلام)

یداللّه‏ دادگر؛ مرتضى عزتى

دوره 0، شماره 2 ، پاییز 1381، صفحه 71-100

چکیده
  در کشورهاى غیر مسلمان، مطالعات گسترده‏اى در زمینه اقتصاد و مذهب، از جمله مذهب و رفتار مصرف‏کننده انجام شده است که در ایران بازخورى از آنها نیست. انتقال این مطالعات به داخل کشور همراه با نقد آنها مى‏تواند، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موجودى سرمایه بخش خصوصى و رشد درونزا (مطالعه موردى ایران)
5. موجودى سرمایه بخش خصوصى و رشد درونزا (مطالعه موردى ایران)

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 2 ، پاییز 1381، صفحه 101-122

چکیده
  هدف این مقاله بررسى تجربى عوامل موثر بر رشد اقتصادى ایران طى دوره 1338-1380 مى‏باشد. نتایج تحقیق از مدل رشد درونزا حمایت کرده و دلالت دارد بر آنکه: (1) موجودى سرمایه بخش خصوصى تأثیر قابل توجه و مهمى بر رشد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى
6. قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى

مجید حبیبیان نقیبی

دوره 0، شماره 2 ، پاییز 1381، صفحه 123-151

چکیده
    هدف این نوشتار تبیین اجمالى نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تأثیر آن بر متغیرهاى مهم اقتصادى و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوى بررسى میزان کارآیى و قابلیت استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اقتصاد اثباتى و دستورى
7. اقتصاد اثباتى و دستورى

فریتز مک‏لاپ؛ یدالله دادگر؛ محمد نقی نظرپور

دوره 0، شماره 2 ، پاییز 1381، صفحه 151-184

چکیده
    مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عین حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک‏لاپ با روش بسیار مؤثرى به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم ...  بیشتر