مقاله پژوهشی
نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320
1. نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320

عبدالعلی منصف

دوره 0، شماره 5 ، پاییز 1383، صفحه 5-32

چکیده
  مقالةحاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه _ یکی از فروض پایه‎ای برنامه‎ای برنامه پژوهشی اقتصاددانان نهادگرا _ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند, با تأکید بر این نکته, که افراد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران
2. آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران

یدالله دادگر؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 0، شماره 5 ، پاییز 1383، صفحه 33-64

چکیده
  در این پژوهش آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی ایران در یک دوره 42 ساله (1379-1338) مورد بررسی قرار گرفته و برای جداسازی آثار سطح تولید از آثار رشد از دو الگوی اقتصادسنجی جداگانه استفاده و پارامترها به روش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران
3. الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران

سید حسین میر جلیلی

دوره 0، شماره 5 ، پاییز 1383، صفحه 65-92

چکیده
  تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب
4. تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب

احمد میدری

دوره 0، شماره 5 ، پاییز 1383، صفحه 93-118

چکیده
  از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران
5. اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران

محسن نظری؛ سعید محمودی

دوره 0، شماره 5 ، پاییز 1383، صفحه 119-136

چکیده
  در این مقاله، سعی شده است اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران با استفاده از دو شاخص سطح تجارت بین الملل (Level of International Trade) و ادغام تجارت بین الملل (Integration of International Trade) از نظر کارایی فنی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری
6. مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری

محمد مهدی عسگری؛ اکبر کمیجانی

دوره 0، شماره 5 ، پاییز 1383، صفحه 137-172

چکیده
  ین مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد ...  بیشتر