دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 24 پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-232
شماره 23 بهار و تابستان 1392، صفحه 1-199
شماره 22 پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-219
شماره 21 بهار و تابستان 1391، صفحه 1-173
شماره 20 پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-173
شماره 19 بهار و تابستان 1390، صفحه 1-152
شماره 18 پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-176
شماره 17 بهار و تابستان 1389، صفحه 1-182
شماره 16 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-172
شماره 15 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-192
شماره 14 پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-184
شماره 13 بهار و تابستان 1387، صفحه 1-196
شماره 12 پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-168
شماره 11 بهار و تابستان 1386، صفحه 1-172
شماره 10 پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-174
شماره 9 بهار و تابستان 1385، صفحه 1-104
شماره 8 پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-104
شماره 7 تابستان 1384، صفحه 1-113
شماره 6 پاییز 1383، صفحه 1-169
شماره 5 پاییز 1383، صفحه 1-182
شماره 4 پاییز 1382، صفحه 1-228
شماره 3 بهار 1382، صفحه 1-160
شماره 2 پاییز 1381، صفحه 1-186
شماره 1 پاییز 1380، صفحه 1-200
مقاله پژوهشی
اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران
1. اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران

غلامرضا عباسی؛ حمید رضا برادران شرکاء

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-22

چکیده
  از ویژگی‌های بازارهای مالی در ایران گستردگی فعالیت‌های دولتی در نظام مالی و فضای غیر رقابتی است. چگونگی دسترسی به خدمات و منابع مالی یکی از چالش‌های بخش صنعتی (صنعت و معدن) است. این پژوهش به شناخت و بررسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران)
2. اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران)

احمد شعبانی؛ محمد سلیمانی

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-40

چکیده
  در حال حاضر اصطلاح سرمایه اجتماعی به یکی از مهم‌ترین، عمومی‌ترین و پر کاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته است. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد متغیرهای اساسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی
3. تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی

داود بهبودی؛ حسین اصغرپور؛ سیاب ممی پور

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-64

چکیده
  نتایج اکثر مطالعات تجربی بیانگر رابطه معکوس وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی است، به طوری که کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی دارای رشد اقتصادی پایین‌تری هستند. وفور منابع طبیعی از کانال‌ها و مجاری مختلفی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی
4. اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی

محسن داروغه؛ حسن طایی؛ علی اصغر بانوئی

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-84

چکیده
  در مقایسه با مطالعات انجام گرفته در ایران، در این مقاله تلاش شده تا نقش و اهمیت درآمد مختلط در توان اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی در سطح گروه‌های شغلی بر اساس شبه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 محاسبه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران
5. برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران

اسفندیار جهانگرد؛ ناصرالدین علیزاده

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 85-106

چکیده
  در این مقاله عوامل مؤثر بر سلامتی در ایران با استفاده از تخمین تابع تولید سلامتی بررسی می‌شود. در این بررسی فرض شده است که سلامتی از طریق عوامل مراقبت‌های بهداشتی، اجتماعی - اقتصادی، عوامل محیطی و سبک ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران
6. برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران

سعید کریمی پتانلار؛ سعید راسخی؛ مجتبی احسانی

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 107-128

چکیده
  یارانه مواد غذایی روشی جهت باز توزیع درآمد، به سمت منافع گروه‌های کم درآمد می‌باشد، که در این زمینه کالاهای اساسی نقش مهمی را ایفاء می‌کنند. به علت محدودیت بودجه‌ای دولت و همچنین تخصیص بهینه منابع، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان)
7. تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان)

علی اصغر اسفندیاری؛ مرضیه ساکیان

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 129-146

چکیده
  هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی با استفاده از شاخص‌های مزیت نسبی، اثر رقابتی و اثر تجمعی با روش‌شناسی تئوری رشد منطقه‌ای است. به این منظور آمار شاغلان کارگاه‌های صنعتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران
8. محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران

قهرمان عبدلی؛ ویدا ورهرامی

دوره 0، شماره 16 ، پاییز و زمستان 1388، صفحه 147-164

چکیده
  باتوجه به اهمیتی که مازاد مصرف‌کننده در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و سیاست‌گذاری دارد در این تحقیق هدف ما محاسبه و بررسی مازاد مصرف‌کننده خدمات تلفن همراه طی دورة زمانی (1386-1373) با فواصل زمانی دو ماهه ...  بیشتر