دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 96، بهار و تابستان 1392 

مقاله پژوهشی

1. آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران

صفحه 3-16

اکبر کمیجانی؛ سعید بیات؛ سید محمد هادی سبحانیان


5. بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388)

صفحه 69-88

علی صالح آبادی؛ سیدمحمدجواد فرهانیان؛ مهردخت مظفری