دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 99، پاییز و زمستان 1392 

مقاله پژوهشی

2. اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران

صفحه 31-62

منصور خلیلی عراقی؛ یزدان گودرزی فراهانی