دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 105، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-160 

علمی - پژوهشی

1. تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

صفحه 3-30

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدنقی نظرپور؛ نادر مهرگان؛ مهدی جعفری


5. تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره‌وری بنگاه‌ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران

صفحه 101-128

ایوب خزائی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ احمد جعفری صمیمی؛ رضا طالبلو