دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 104، پاییز و زمستان 1395 

علمی - پژوهشی

1. پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم‌انباشتگی

صفحه 3-26

اکبر کمیجانی؛ یزدان گودرزی فراهانی