دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 103، بهار و تابستان 1394 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر سیاست‌های پولی در نوسان قیمت دارایی‌های مالی و حقیقی

صفحه 3-24

اکبر کمیجانی؛ ناصر الهی؛ طاهره بیژنی میرزا