دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 101، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-228 

مقاله پژوهشی

1. اثرات غیر‌خطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه

صفحه 3-22

اکبر کمیجانی؛ سعید بیات؛ سید محمد هادی سبحانیان


3. کودکانِ کار در خانوارهای ایران

صفحه 49-74

غلامرضا کشاورز حداد؛ محمدنقی نظرپور؛ محسن سیفی کفشگری


4. شبیه‌سازی پویای نرخ بیکاری در ایران

صفحه 75-106

منصور زراء‌نژاد؛ سید امین منصوری


6. بررسی فرضیه منافع مغز در ایران

صفحه 133-160

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


7. برآورد شاخص بیماری هلندی در کشور ایران با رویکرد فازی

صفحه 161-180

حسین صادقی سقدل؛ علی قنبری؛ فرناز قربانی؛ زهرا کشاورزی