نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله, با استفاده از مدل عرضه و تقاضای کل, قیدهای کوتاه‌مدت به‌کار برده شده را برای شناسایی شوک‌های ساختاری بکار می‌برد. همچنین با استفاده از این مدل به همراه قید بلندمدت بلانچارد و کوا[1] شیب منحنی عرضه کل، واریانس شوک‌های عرضه و تقاضای کل و هبمستگی بین شوک‌های آن برای اقتصاد ایران تخمین زده شده است. در این مطالعه از داده‌های فصلی مربوط به دوره (3/1385-1/1368) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که شوک‌های عرضه و تقاضای کل همبستگی کمی ‌با یکدیگر دارند. از طرف دیگر تخمین شیب منحنی عرضه کل کوتاه‌مدت در مدل AS-AD نشان می‌دهد که اثر فوری شوک عرضه ساختاری به اندازه یک درصد بر تولید بزرگتر از شوک تقاضای ساختاری یک درصد بر تولید می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه‌های واریانس نشان می‌دهند که در مدل AS-AD  با علیت از طرف تقاضا به طرف عرضه، شوک‌های تقاضا در کوتاه‌مدت در حدود 25 درصد و در بلندمدت نزدیک به 9 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می‌دهند.[1]- Blanchard & Quah

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using the Aggregate Demand and Supply Model to Identify Structural Shocks: Results Using a Bivariate VAR

نویسندگان [English]

 • Abdolnaser Hemmati 1
 • Ali Reza Mobasherpoor 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Master of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

This paper studied the short-run restrictions by a simple aggregate demand–aggregate supply model to identify structural shocks. Combined with the Blanchard-Quah restriction, it allowed estimation of the slope of the aggregate supply curve, the variances of structural demand and supply shocks and the extent to which structural demand and supply shocks are correlated, are estimated. Quarterly data for the period 1368:1-1385:3 were utilized in this study. This paper found that the demand and supply shocks were weakly correlated. On the other hand, the point estimate of the output-inflation tradeoff parameter, which is the slope of the short-run aggregate supply curve in the  model, implies that the immediate effect on output of a structural supply shock is larger than that of an equal-sized structural demand shock. The variance decompositions also indicated that with causality from demand to supply, 25% of the short-run variation in output and nearly 9% of the long-run variation in output was the result of the structural supply shock.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Structural VAR
 • Supply and Demand Shocks
 • Blanchard-Quah Decomposition

منابع

  بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌، حساب‌های ملی فصلی‌، سال‌های مختلف. (www.cbi.ir (

   Enders, W., Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, Inc, 1995.

   Cover, James Peery, Walter Enders, and C. James Hueng. Forthcoming. Using the Aggregate, 2004.

   Demand-Aggregate Supply Model to Identify Demand-Side and Supply-Side Shocks: Results from a Bivariate VAR. Journal of Money, Credit and Banking.

   Cover, James P. and C. James Hueng. The Correlation Between Shocks to Output and the Price Level. Southern Economic Journal: 70, 2003 No. 1, July: 75-92.

   Blanchard, Olivier Jean and Danny Quah. The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances American Economic Review 79, September 1989, 655-73.

   Giannini, C., Topics in Structural VAR Econometrics, Berlin, Springer-Verlag, 1992.

   ارقام: میلیارد ریال (قبل از تعدیل فصلی)

   سال

   فصل

   تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (1376)

   تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

   شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی

   1367

   1

   42997

   4447

   10.34

    

   2

   52627

   6472

   12.30

    

   3

   48471

   5312

   10.96

    

   4

   41194

   4468

   10.85

   1368

   1

   44001

   5378

   12.22

    

   2

   57809

   7975

   13.80

    

   3

   50036

   6624

   13.24

    

   4

   44890

   5788

   12.89

   1369

   1

   50780

   7301

   14.38

    

   2

   65064

   10428

   16.03

    

   3

   56939

   9191

   16.14

    

   4

   50881

   8394

   16.50

   1370

   1

   54237

   10297

   18.99

    

   2

   72955

   14986

   20.54

    

   3

   67380

   13223

   19.62

    

   4

   57262

   11265

   19.67

   1371

   1

   66558

   14000

   21.03

    

   2

   78602

   19968

   25.40

    

   3

   65025

   17162

   26.39

    

   4

   52355

   15325

   29.27

   1372

   1

   63202

   22533

   35.65

    

   2

   78737

   29987

   38.09

    

   3

   64608

   25114

   38.87

    

   4

   51854

   22414

   43.23

   1373

   1

   56823

   27036

   47.58

    

   2

   79634

   39284

   49.33

    

   3

   65672

   33657

   51.25

    

   4

   55368

   30588

   55.24

    

   سال

   فصل

   تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (1376)

   تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

   شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی

   1374

   1

   55495

   36493

   65.76

    

   2

   78442

   55958

   71.34

    

   3

   69044

   48629

   70.43

    

   4

   61346

   44848

   73.11

   1375

   1

   61983

   50564

   81.58

    

   2

   83836

   73202

   87.32

    

   3

   72075

   64716

   89.79

    

   4

   65202

   59866

   91.82

   1376

   1

   63930

   63186

   98.84

    

   2

   85340

   85719

   100.44

    

   3

   75510

   75541

   100.04

    

   4

   67897

   68232

   100.49

   1377

   1

   65954

   68840

   104.38

    

   2

   89034

   97090

   109.05

    

   3

   77138

   84883

   110.04

    

   4

   68574

   78322

   114.22

   1378

   1

   70518

   89494

   126.91

    

   2

   87313

   124575

   142.68

    

   3

   80115

   116666

   145.62

    

   4

   68569

   105890

   154.43

   1379

   1

   71619

   123232

   172.07

    

   2

   93421

   167350

   179.14

    

   3

   83385

   151083

   181.19

    

   4

   73854

   138808

   187.95

   1380

   1

   72937

   146367

   200.68

    

   2

   97450

   194211

   199.29

    

   3

   86698

   173457

   200.07

    

   4

   77020

   157701

   204.75

    

   سال

   فصل

   تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (1376)

   تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری

   شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی

   1381

   1

   81938

   198045

   241.70

    

   2

   105551

   258751

   245.14

    

   3

   88701

   230101

   259.41

    

   4

   83025

   239579

   288.56

   1382

   1

   88893

   249220

   280.36

    

   2

   110182

   313030

   284.10

    

   3

   96656

   278051

   287.67

    

   4

   89041

   269233

   302.37

   1383

   1

   93459

   311492

   333.29

    

   2

   116302

   390774

   336.00

    

   3

   103024

   359604

   349.05

    

   4

   91550

   344161

   375.93

   1384

   1

   98285

   391656

   398.49

    

   2

   122113

   478480

   391.83

    

   3

   106603

   428013

   401.50

    

   4

   94979

   403066

   424.37

   1385

   1

   104217

   469997

   450.98

    

   2

   125709

   545873

   434.24

    

   3

   111869

   489787

   437.82

   Using the Aggregate Demand-Aggregate Supply Model to Identify Structural Demand-Side and Supply-Side Shocks: Results Using a Bivariate VAR

    

    

    

    

    

   تخمین مدل VAR دو متغیره با وقفه بهینه سه

   Vector Autoregression Estimates

   Sample: 1370Q1 1385Q3

   Included observations: 63

   Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

    

   DLY

   DLP

   DLY(-1)

   -0.42512

   -0.171841

    

   -0.115

   -0.1288

    

   [-3.69664]

   [-1.33415]

   DLY(-2)

   -0.45891

   -0.205698

    

   -0.12056

   -0.13503

    

   [-3.80642]

   [-1.52336]

   DLY(-3)

   -0.60938

   0.126242

    

   -0.11921

   -0.13352

    

   [-5.11176]

   [ 0.94551]

   DLP(-1)

   -0.04302

   0.177415

    

   -0.12289

   -0.13764

    

   [-0.35010]

   [ 1.28897]

   DLP(-2)

   -0.34174

   -0.071759

    

   -0.12303

   -0.1378

    

   [-2.77756]

   [-0.52075]

   DLP(-3)

   0.020608

   0.190774

    

   -0.12031

   -0.13475

    

   [ 0.17130]

   [ 1.41581]

   C

   -0.02458

   0.05853

    

   -0.03619

   -0.04053

    

   [-0.67913]

   [ 1.44405]

   S1

   0.124326

   -0.065171

    

   -0.04672

   -0.05233

    

   [ 2.66101]

   [-1.24543]

   S2

   0.181246

   -0.030671

    

   -0.05526

   -0.06189

    

   [ 3.28011]

   [-0.49559]

   S3

   -0.02539

   0.018017

    

   -0.04808

   -0.05385

    

   [-0.52803]

   [ 0.33457]

   R-squared

   0.956231

   0.425689

   Adj. R-squared

   0.948799

   0.328165

   Sum sq. resids

   0.078998

   0.099095

   S.E. equation

   0.038607

   0.04324

   F-statistic

   128.6571

   4.364952

   Log likelihood

   121.073

   113.9335

   Akaike AIC

   -3.52613

   -3.299475

   SchwarzSC

   -3.18595

   -2.96E+00

   Mean dependent

   0.012505

   5.20E-02

   S.D. dependent

   0.170621

   0.052754

   Determinant resid covariance (dof adj.)

    

   2.65E-06

   Determinant resid covariance

    

   1.87E-06

   Log likelihood

    

   236.6052

   Akaike information criterion

    

   -6.876354

   Schwarz criterion

    

   -6.195994