نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

اصلاحات مالی به‌دلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه‌شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره‌وری نیروی کار تأثیرگذار می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص‌های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره‌وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره‌وری نیروی کار می‌باشد. شاخص‌های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره‌وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می‌باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه‌‌گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره‌وری نیروی کار می‌باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می‌توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره‌وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می‌باشد، بنابراین ضروری بنظر می‌رسد که در جوامع فوق، زمینه‌های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص‌های اصلاحات مالی فراهم شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Nonlinear Effect of Financial Reforms on Labor Productivity in Selected Developing Countries: Markov Switching Techniques

نویسندگان [English]

  • Laleh Tabaqhchi Akbari 1
  • mahmoud Babazadeh 2
  • Qhasem Sameei 3
  • Tahere Akhoondzadeh 3

چکیده [English]

Financial reforms, due to make a structural difference in quantity and quality of services provided in financial markets, is able to explain an important part of difference in growth and development between countries, and without any doubt, these changes effect on the labor productivity. In this study, had been paid to examine the nonlinear effect of financial reforms indicators (financial liberalization, financial development and financial integration) on labor productivity in 15 selected developing countries during the period of 2006-2017 with using of Markov Switching econometric technique. The results of examines show that the financial liberalization index (foreign direct investment) in both regimes has a negative effect on labor productivity. Financial development indicators (banking credits and the value of trading stocks) also have a negative effect on labor productivity in first regime, but in second regime, we see a positive relationship. Finally, the Financial Integration Index (total of foreign portfolio investment and foreign direct investment on GDP) in both regimes has a positive effect labor productivity. Therefore, according to the results, it can be acknowledged a significant part of labor productivity depends on financial reforms, so it seems necessary to provide more and more grounds for strengthening and expanding the indicators of financial reform in above societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reforms
  • Labor Productivity
  • developing countries
  • Markov Switching
CAPTCHA Image