نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی ، الیگودرز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

4 پژوهشگر اقتصاد آب و محیط زیست،شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ایران

چکیده

نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها از طریق سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی‌ثباتی‌ این سیاست‌ها در ایران در دوره 1357-1396 با استفاده از روش VAR بود. بدین منظور بی‌ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCHبرآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک-ها، اثرات متغیرها بر همدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک‌ها نشان داد که در بلندمدت بی‌ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تاثیر مستقیم بر بی‌ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی‌ثباتی سیاست مالی تاثیر منفی بر بی‌ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد، ولی بر بی-ثباتی نرخ بهره تاثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی-ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی‌ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تاثیر منفی بر بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود سیاست‌های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست-های پولی ناشی از حجم نقدینگی بر روی هم تاثیر گذار می-باشد. همچنین بر بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی نیز اثرات معناداری در بلندمدت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Interaction Effects of Volatility of Monetary, Financial and Real Exchange Rate Policies in the Iranian Economy:Application of VAR and GARCH models

نویسندگان [English]

  • elham hosseini 1
  • younes nademi 2
  • Hamid Asayesh 3
  • Seyed Hossein Sajadifar 4

1 Department of economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad university, Aligudarz, Iran

2 Department of economics, Ayatollah Borujerdi university, Borujerd, Iran

3 Department of economics, Ayatollah Borujerd university, Borujerd, Iran

4 Water economics and environment researcher, Tehran water and wastewater company, Tehran, Iran

چکیده [English]

Achieving economic growth and price stability through monetary, fiscal and exchange rate policies requires coordination. The purpose of this paper was to investigate the relationship between the volatility of these policies in Iran over1357-1396 periods. So that VAR approaches was used. Using the EGARCH method, the volatility of tax revenue, government expenditure, liquidity, interest rate and real exchange rate were estimated. The results of the impulse response test showed that in the long run, monetary policy volatility (liquidity) has a direct impact on financial policy volatility. Also, the volatility of fiscal policy has a negative effect on the volatility of monetary policy (liquidity), but it has not affected the volatility of interest rates. According to the results, financial policy volatility (government expenditures) leading to an increase in real exchange rate volatility and monetary policy volatility (liquidity) also has a negative impact on real exchange rate volatility. Thus, it can be seen that the fiscal policies resulting from government spending and the monetary policies resulting from the volume of liquidity affect each other. They also have significant long-term effects on real exchange rate volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volatility of Monetary Policy
  • Volatility of Financial Policy
  • Volatility of Real Exchange Rate policy
  • EGARCH