نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه‌ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018-1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پنلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن منجر به کاهش در تولید ناخالص داخلی شده و شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز منجر به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورهای شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the asymmetric effects of short-run and long-run exchange rates on gross domestic product of selected countries; NARDL-PMG approach

نویسندگان [English]

  • behroz nazemi 1
  • Hossein Sharifirenani 2
  • Saeid Daeikarimzade 2

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده [English]

The exchange rate fluctuations has both effect on the demand side of the economy as a whole (the net export channel) and the supply side (through the import of intermediate goods channel), it is important to examine its effects on production. It can provide appropriate policy recommendations for managing the country's economic demand. The purpose of this paper was to investigate the asymmetric short-run and long-run effects of the exchange rate on the GDP of selected countries using the NARDL-PMG approach. For this purpose, statistical information of selected countries for the period of 1990-2018 was used. In this study, using ARDL method with non-linear distribution interruptions, positive and negative exchange rate shocks have been extracted and in the form of panel data method, its effects on GDP of selected countries have been investigated. The results showed that the positive and negative shocks of the exchange rate had asymmetric and different effects on the GDP of the countries. The results showed that positive shocks in the exchange rate and an increase in it led to a decrease in GDP and negative shocks and a decrease in the exchange rate led to an increase in the GDP of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • GDP
  • asymmetric shock
  • NARDL-PMG approach
CAPTCHA Image