نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 استادیار دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می‌کنند. هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1397 بر اساس فراوانی داده‌های فصلی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش تغییر رژیم مارکوف (MS) بوده است. برای این منظور ابتدا وجود رفتار غیرخطی در متغیرهای تحقیق تائید شد. در گام اول متغیرهای شکاف تورم و تولید با استفاده از روش های فیلتر کالمن و فیلتر CF محاسبه و برآورد گردید سپس پارامترهای تابع زیان مقام پولی با استفاده از روش تغییر رژیم مارکوف برآورد گردید. با مشخص شدن رفتار بهینه سیاستگذار پولی اثرات سیاست پولی بر تولید در دو رژیم مربوط به دوران رونق و رکود محاسبه شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که واکنش سیاستگذار پولی به شکاف تولید و تورم منفی و معنی دار بوده است اما شدت این واکنش در دوران رونق و رکود کاملا متفاوت بوده است که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی در طول ادوار تجاری با سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nonlinear Correlation between Business Cycles and Monetary Policy in Iranian Economy

نویسندگان [English]

  • ata jalalpour 1
  • sayed yahya abtahi 2
  • Jalil Totonchi 2
  • Mohammadali Dehghan Tafti 2

1 collegian

2 faculty of economic

چکیده [English]

Monetary policy opposed to business cycle is a policy that economists propose to reduce economic volatility. The purpose of this paper is to investigate the nonlinear correlation between business cycle and monetary policy in Iranian economy. For this purpose, statistical data of the period 1368-1397 were used based on the frequency of seasonal data. The approach used in this paper is to use the Cristiano-FiltersGeral (CF) pass-through filter to derive the business cycle, use the Kalman filter to estimate the target inflation rate, and the Markov Switching (MS) method to estimate the monetary response function over the period. The trade was in the gap of production and inflation. The results of this study indicate that the monetary policy maker's reaction to the output gap and inflation was negative and significant, but the intensity of the reaction was quite different during the boom and stagnation period, indicating a nonlinear relationship between economic variables during the business cycle and Monetary policy has been in the Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • Business Cycles
  • money base
  • inflation rate
  • Markov Switching Method (MS)
CAPTCHA Image