نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

2 دانشیار دانشکده مدیریت،گروه اقتصاد،دانشگاه قم

چکیده

مساله و هدف: سالمندی جمعیت پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می‌شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی‌سابقه است، با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت‌ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس‌انداز، رشد اقتصادی، هزینه‌های دولت، ارزش دارایی‌ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است.
روش‌شناسی: برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در موسسات و دانشگاه‌های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی‌سازی تجربیات و تطبیق آن‌ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه‌ای به نظرسنجی در خصوص ضرروت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است.
یافته‌ها: در این تحقیق پس از بررسی تجربه موسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از متخصصین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه‌های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می‌شود
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته‌های مدیریت، اقتصاد و جامعه شانسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Economics of Aging and Presenting a Lesson Plan for Education in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • mahdie shahjamali 1
  • hadi Arabi 2

2 management faculty.department economic.qom university

چکیده [English]

Background and Objective: Population aging is a phenomenon of the 21st century. Decreased fertility, increased life expectancy and life expectancy in old age increase the proportion of older people in the population worldwide. The phenomenon of population aging, unprecedented in human history, has brought about major changes in population and capacities, leading to substantial changes in consumption and saving, economic growth, government spending, asset value and labor market. It's been done. Therefore, there is a need for education and thoughtfulness in the economic domain of changes in the age structure of the population.
Methodology: To achieve this goal, the existing experiences of educating the elderly in US institutions and universities are reviewed and collected. Also, in order to localize their experiences and adapt them to Iranian conditions, a questionnaire on the necessity and manner of education of elderly economists in Iran has been surveyed by experts in economics and elderly.
Results: In this research, after reviewing the experience of US Demographic and Aging institutes and the opinion polls of experts in the field of Aging and Economics in Iranian universities, a lesson economics curriculum for higher education centers is proposed. ‌Shvd
Conclusion: The results of this study indicate that 2 or 3 courses of economics in management, economics and community of chance in undergraduate and postgraduate courses are high importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • population
  • Elderly
  • Economics
  • Economics of Aging
  • education