نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان ، ایران

2 استاد گروه اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشیار ، گروه اقتصاد ، واحد کرمان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمان ، ایران

چکیده

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهمترین عوامل موثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه‌‌های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های صحیح اقتصادی می باشد.هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال های 1354 تا 1396 می باشد. از این رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR) و با اعمال قید بلانچارد – کوا تاثیر تکانه‌های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تکانه‌های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه مدت بر شکاف تولید می باشند بطوریکه اثرات آنها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آنها از بین می رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلند مدت ادامه دارد در حالیکه تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلند مدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه‌های موقت نرخ ارز و در بلند مدت تکانه‌های دائم آن نقش عمده ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigate effect of permanent and temporary exchange rate shocks on output gap in IRAN economy with used Structural Vector Autoregressive Model(Blanchard and Quah Technique)

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Rajaee 1
  • Seyed Abdolmajid Jalee Esfandabadi 2
  • Mohsen Zayandehroodi 3

1 Ph.D. Student, Department of Economics, Faculty of Management and Economics Islamic Azad University Kerman Branch. ,Kerman,Iran

2 Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran

3 Associat Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Economics Islamic Azad University Kerman Branch. , Kerman, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study investigate of permanent and temporary exchange rate shocks on output gap in IRAN economy in during of 1974 until 2017.In the first, output gap calculate with use HODRICK – PRESCOTT filter and then investigated effect of permanent and temporary exchange rate shocks on output gap in IRAN economy with use a Structural Vector Autoregressive Model. . The results show that temporary exchange have a short-run effect on the output gap and effects contine for four periodes and then immediate effects vanish and only cumulative effects continue in the long run. Permanent exchange rate shocks in the short run have reduced effects on output gap and in the long run accumulated response have a positive effect.also results of variance decomposition of output gap in the short run show that temporary exchange rate shocks has a major role and in the long run permanent exchange rate shocks has dominant role in create of fluctuation of output gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • output gap
  • exchane rate shock
  • Blanchard and Quah technique
  • SVAR