نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

10.22096/esp.2020.108338.1225

چکیده

بررسی عوامل موثر بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای درحال توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه جهت دستیابی به رشد بیشتر اقتصادی و تأمین بیشتر رفاه اجتماعی ضروری به نظر می رسد. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان شامل مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره 2017-2002 بررسی نماید. نتایج نشان داد، تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابدعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. که در این بین، تأثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مولفه ها بزرگتر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی درآمد سرانه بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار و تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه منفی و معناداری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of the Knowledge-Based on Insurance Penetration in Developing Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Mohammad Reza Shikholeslami Kandolusi 2
  • Ali Moradi 3

1 Alzahra University

2 Masters student of Governmental Management, Department of Management, Islamic Azad University E-Campus, Iran

3 M.A of Economics, Islamic Azad University of Arak

چکیده [English]

the study of factors affecting the penetration rate of insurance in unsuccessful developing countries in the development of the insurance industry seems necessary, in order to achieve more economic growth and provide more social welfare. In this regard, the present study attempted to investigate the effect of components of the knowledge-Based including economic incentive and institutional regime, innovation system, education and human resources and information and communication technology infrastructure on the insurance penetration in developing selected countries during the period 2002-2017. The results showed that the effect of economic incentive and institutional regime, innovation system, education and human resources and information and communication technology infrastructure on the insurance penetration is positive and significant. In the meantime, the impact of economic incentive and institutional regime on other components has been greater. Also, the effect of controlling variables GDP per capita on the insurance penetration is positive and significant and the effect of inflation and unemployment on the insurance penetration is negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Penetration
  • Components of the Knowledge-Based
  • Panel Data
  • Developing Selected Countries