نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22096/esp.2019.100655.1179

چکیده

شاخص پیچیدگی اقتصادی بیانگر میزان و تنوع سبد صادراتی یک کشور است. بررسی ها نشان داده است کشورهایی که علاوه بر داشتن تنوع محصولات، دارای محصولات پیچیده تولیدی نیز میباشند، معمولاً از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر هستند و انتظار میرود رشد اقتصادی سریعتری داشته باشند. همچنین تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی در قالب شبکه های بزرگ و پیچیده، این توانایی را به آنها خواهد داد تا مجموعه ای از کالاهای دانش بر را تولید نمایند. از اینرو، مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر پیچیدگی اقتصادی کشور ایران با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری(VAR) طی دوره 1395-1354 پرداخته است. نتایج نشان میدهد مؤلفه های اقتصاد دانش از جمله متغیرهای بازبودن تجارت، فناوری اطلاعات وارتباطات و ابداع و اختراع، اثرات مثبت و معنی دار بر پیچیدگی اقتصادی ایران دارند. از اینرو توصیه میشود در جهت ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها و صنعت و ارائه آموزشهای عملی و کاربردی در راستای آماده سازی دانشجویان برای ورود به صنعت و تولید کشور اقدامات جدی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Economy Components on Iran's Economic Complexity

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Maryam Hosseini 2

1 Alzahra University

2 MA student, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The economic complexity index indicates the extent and variety of the export basket of a country. Studies have shown that countries that, in addition to diversifying products, have sophisticated manufacturing products, are usually more economically advanced and are expected to have faster economic growth. Also, the impact of the components of the knowledge economy on the economic complexity in the form of large and complex networks will enable them to produce a set of knowledgeable goods. Therefore, the present study examines the effect of knowledge economy components on the economic complexity of Iran using Vector Auto Regressive (VAR) during the period of 1975-2016. The results show that components of knowledge economy such as trade openness, information and communication technology and innovation and invention have positive and significant effects on the economic complexity of Iran. Therefore, it is recommended to take serious measures in order to connect the universities and industry and provide practical training to prepare students for entering the industry and the country products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Complexity
  • education
  • Trade Openness
  • ICT
  • Innovation