نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران.

2 استاد اقتصاد دانشگاه تهران.

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی (Time Inconsistency) سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدف‌گذاری نرخ ارز پرداخته است. با توجه به اینکه لنگر اسمی اعلام شده برای سیاست پولی در ایران نرخ رشد نقدینگی است؛ میزان انطباق این نرخ با مقادیر واقعی در اقتصاد ایران، حاکی از اعتبار اندک سیاست‌گذار پولی و در نتیجه ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست‌های اعـلام شـده است. جهت آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1396 ـ 1368 بر اساس داده‌های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه‌ای (Crawling Bands) بیشتر از نظام ارزی ثابت (Crawling Peg) می‌باشد. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآوردشده، مشاهده شد که برخلاف اثر انحراف تولید، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه‌ای کمتر از نظام ارزی ثابت است. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدف‌گذاری نرخ ارز، الزام سیاست‌گذار به نرخ رشد پول قاعده‌مند به انحراف شدیدتر نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت نسبت به نظام نرخ ارز شناور بازه‌ای منجر خواهد شد. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان از ابزار هدف‌گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی سیاست پولی به صورت رژیم شناور بازه‌ای استفاده و از نتایج رفاهی آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Time Inconsistency of Monetary Policy in the Approach of Exchange Rate Targeting Rule in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahimzadeh Namvar 1
  • Mansour Khalili Araghi 2

1 PhD student in Economics, University of Tehran.

2 Professor of Economics, University of Tehran.

چکیده [English]

This research assesses the time inconsistency of monetary policy in Iran using the exchange rate targeting approach. The level of alignment of Nominal anchor (money growth) with the actual values of the economy indicates weak credibility of monetary policy. The empirical model uses seasonal data for the period of 1989-2017 based on generalized method of moments (GMM). The results show that the effect of the output gap on the reduction of the exchange rate deviation in the floating exchange rate is more than the fixed system. It is observed that, contrary to the output, the effect of the inflation rate gap on the exchange rate deviation in the floating exchange rate system is less than the fixed exchange rate system. This suggests that in terms of exchange rate targeting and commitment to a ruled monetary policy, the impact of the inflation gap is higher on the exchange rate gap in the fixed exchange rate system compare to floating one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange Rate
  • inflation rate
  • Time inconsistency
  • Commitment Policy
  • Discretion
CAPTCHA Image