نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران دانشکده اقتصاد

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی ناسازگاری زمانی سیاست پولی در ایران با استفاده از رویکرد هدفگذاری نرخ ارز پرداخته است. میزان همسویی نرخ رشد نقدینگی (لنگر اسمی) با متغیرهای کلان اقتصاد ایران، بیانگر ضعف اعتبار سیاستگذار پولی در اجرای سیاست های اعـلام شـده است. مدل تجربی تحقیق از داده های فصلی 1396-1368 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده می کند. نتایج نشان می دهد که اثرگذاری شکاف تولید بر کاهش انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه‌ای بیشتر از نظام ارزی ثابت می باشد. در جهت عکس، اثر انحراف نرخ تورم بر انحراف نرخ ارز در نظام ارزی شناور بازه ای کمتر از نظام ارزی ثابت می باشد. این موضوع بیانگر آن است که در شرایط هدفگذاری نرخ ارز ، الزام سیاستگذار به نرخ رشد پولی قاعده مند منجر به این می شود که انحراف نرخ تورم در نظام نرخ ارز ثابت اثرات شدیدتری بر انحراف نرخ ارز در مقایسه با نظام نرخ ارز شناور بازه ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Time Inconsistency in Monetary Policy, Exchange Rate Targeting Approach, Case of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahimzadeh Namvar 1
  • Mansour Khalili Araghi 2

1 Tehran University Economics Faculty

2 Professor of Tehran University Faculty of Economics,

چکیده [English]

This research assesses the time inconsistency of monetary policy in Iran using the exchange rate targeting approach. The level of alignment of Nominal anchor (money growth) with the actual values of the economy indicates weak credibility of monetary policy. The empirical model uses seasonal data for the period of 1989-2017 based on generalized method of moments (GMM). The results show that the effect of the output gap on the reduction of the exchange rate deviation in the floating exchange rate is more than the fixed system. It is observed that, contrary to the output, the effect of the inflation rate gap on the exchange rate deviation in the floating exchange rate system is less than the fixed exchange rate system. This suggests that in terms of exchange rate targeting and commitment to a ruled monetary policy, the impact of the inflation gap is higher on the exchange rate gap in the fixed exchange rate system compare to floating one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time inconsistency
  • Monetary policy
  • Exchange Rate
  • inflation rate
  • Commitment Policy
  • Discretionary Policy
  • Generalized Moment Method (GMM)