نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران،

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. ویژگی خاص تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی مربوط به تاثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه‌گذاری داخلی است. در ارزیابی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی سئوال کلیدی این است که آیا سرمایه-گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه‌گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل‌های تجاری ایران در طول دوره 2017-1984 می‌باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف-سوئیچینک دوره‌های رونق و رکود اقتصادی برآورد شد. سپس با استفاده از روش ARDL تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تاثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه‌گذاری داخلی دارد. اما تاثیر مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی‌تر از مجموع تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه‌گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تاثیر درون‌رانی قوی‌تری بر سرمایه‌گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تاثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تجارت تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری داخلی ایران داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Cycles on the Effect of FDI on Domestic Investment in Iran by Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Karam Jafariparvizkhanlou 1
  • Khalil Saeedi 2
  • Mohammad khezri 2
  • Kambiz Hajabrkiani 3
  • Fatemeh Zandi 2

1 Ph.D student, economic, Azad islamic unversity, Tehran Jnoob Branch

2 Assistant Professor at Department of Economic and Accounting, Tehran Jonoub Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran, kh_saeedi@azad.ac.ir

3 Professor at Department of Economic, Science and Research Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Foreign direct investment flows affect domestic investment in various dimensions. The specific feature of the effect of FDI on domestic investment relates to its complementary or substitution effect on domestic investment. In assessing the impact of FDI on domestic investment the key question is whether the FDI flow will lead to an increase or decrease in domestic investment?. So that the aim of this paper is to investigate the effects of foreign direct investment on domestic investment in Iran with a focus on business cycles during the period 1984- 2017. The boom and stagnation periods were estimated using the Markov-switching model. Then, using the ARDL method, the impact of boom times and recession on the effect of FDI on domestic investment was investigated. The results showed that FDI had a significant negative impact on domestic investment in both periods of boom and recession. But the impact of FDI and the cross-cutting effect of FDI during the recession are much stronger than the total impact of FDI and the period of economic boom on domestic investment. FDI, therefore, has a stronger crowding in effects on domestic investment during the recession compared to the boom period. Government stability also had a direct impact on domestic investment, While Interest rates, consumer price indices and trade had a negative impact on Iran's domestic investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • Domestic Investment
  • Boom
  • Recession
  • Markov-Switching model