نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید قم.

2 دانشیار، دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالیانه در بازه 1396 ـ 1338 قرار داشته است. استخراج مؤلفه‌های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی (PCA) انجام شده است. مؤلفه‌های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص‌های حکمرانی تأثیر معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. در بین متغیرهای اقتصادی نرخ ارز و نرخ بهره جهانی مهم‌ترین و بیشترین تأثیرگذاری را بر جذب سرمایه‌گذاری در کشور داشته است. همچنین نتایج حاصله از مدل تصحیح خطا بیانگر سرعت 68 درصدی تعدیل خطا در حرکت به سمت تعادل بلندمدت بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Barriers to Foreign Direct Investment in Iran Using PCA and ARDL Methods

نویسندگان [English]

  • Reza Allahyari 1
  • MohammadReza Yousefi Sheikhrobat 2
  • Naser Elahi 2

1 PhD student, Department of Economics, Mofid University, Qom.

2 Associate Professor, Department of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the structural barriers to attracting foreign direct investment in Iran. For this purpose, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method was used. The time period of this study was based on annual frequency in 1396-1386. The purpose of foreign investment in the country is to promote economic growth and development, increase job opportunities, obtain and develop technology and management skills, improve product quality, and increase the country's export potential. Investment has a multiplier effect, too, in an economy whose potential and capacity are increased through increasing economic growth in the short - term and following increasing the production and profitability of firms, the tendency of businesses to grow and thus increasing the employment resulting from new investments, increasing households ' incomes and more consumption. To extract the components used in this study was done using principal component analysis method (pca). The components used in this study included institutional quality and good governance, economic development and human capital, wages, economic liberalization, rate of openness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • structural barriers
  • Investment Improvement Strategies
  • Principal Component Analysis (PCA)
CAPTCHA Image