نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی موانع ساختاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بوده است. برای این منظور از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد. دوره زمانی مطالعه حاضر بر اساس فراوانی سالانه در بازه 1396-1338 قرار داشته است. هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مهارت‌های مدیریتی و ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور می‌باشد. سرمایه‌گذاری از اثر تکاثری هم برخوردار است یعنی در اقتصادی که پتانسیل و ظرفیت خالی وجود دارد، از طریق افزایش رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و به دنبال آن افزایش تولید و سودآوری بنگاه‌ها، تمایل کسب‌وکارها به رشد سرمایه‌گذاری افزایش یافته و در نتیجه افزایش اشتغال ناشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید، افزایش درآمد خانوارها و مصرف بیشتر آنها اتفاق می‌افتد. استخراج مولفه های مورد استفاده در این مطالعه از روش تحلیل مولفه های اساسی (PCA) انجام شده است. مولفه های مورد استفاده در این مطالعه شامل کیفیت نهادی و حکمرانی خوب، توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی، دستمزد، آزادسازی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ ارز و نرخ بهره بود. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که شاخص های حکمرانی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Barriers to Foreign Direct Investment in Iran Using PCA and ARDL Methods

نویسندگان [English]

  • Reza Allahyari 1
  • Mohammadreza Yousefi sheikh robaat 2
  • Naser Elahi 2

1 PhD student Mofid University of Economics, Qom

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the structural barriers to attracting foreign direct investment in Iran. For this purpose, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method was used. The time period of this study was based on annual frequency in 1396-1386. The purpose of foreign investment in the country is to promote economic growth and development, increase job opportunities, obtain and develop technology and management skills, improve product quality, and increase the country's export potential. Investment has a multiplier effect, too, in an economy whose potential and capacity are increased through increasing economic growth in the short - term and following increasing the production and profitability of firms, the tendency of businesses to grow and thus increasing the employment resulting from new investments, increasing households ' incomes and more consumption. to extract the components used in this study was done using principal component analysis method (pca). The components used in this study included institutional quality and good governance, economic development and human capital, wages, economic liberalisation, rate of openness,

کلیدواژه‌ها [English]

  • foreign direct investment
  • structural barriers
  • Investment Improvement Strategies
  • Principal Component Analysis (PCA)
CAPTCHA Image