نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا،تهران، ایران

2 گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد.

چکیده

گسترش تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه‌یافته از طریق ایجاد دسترسی به بازارهای بزرگتر و نهاده‌های جدید موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از سویی، افزایش کارایی بازارهای اقتصادی با ایجاد صرفه‌جویی‌های خارجی و استفاده کاراتر از منابع موجود به رشد بهره‌وری کل عوامل و کاهش بهای تمام‌شده تولیدات داخلی کمک نموده و با تقویت رقابت‌پذیری آنها موجب رشد تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه‌یافته می‌شود. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نموده تأثیر کارایی بازارهای اقتصادی شامل بازار کالا، بازار کار و بازار مالی را بر تجارت دوجانبه ایران و 20 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2017 ـ 2011 بررسی نماید. به‌همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده‌های تابلویی و در قالب مدل جاذبه به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآوردگردیده است. نتایج نشان داد کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب توسعه‌یافته مثبت و معنادار است که در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از دو بازار دیگر بزرگتر است. همچنین تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز واقعی ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها مثبت و معنادار و تأثیر فاصله جغرافیایی و تفاضل درآمدسرانه ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Markets Efficiency on the Bilateral Trade of Iran and the Selected Countries of the Organization for Economic Co-operation and Development

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Amir Ali Asgharnezhad 3
  • Ali Moradi 4

1 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Al-Zahra University, Tehran, Iran.

2 Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran.

3 MA in Business Management, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Iran.

4 MA of Economics, Iran.

چکیده [English]

Expansion of bilateral trade with developed countries increasing economic growth through access to larger markets and new entrants. On the one hand, increasing the efficiency of the economic markets by creating foreign savings and making more efficient use of existing resources contributes to the growth of total factor productivity, lowering the cost of domestic products and strengthening their competitiveness, and boosts bilateral trade with developed countries. In this regard, the present study uses panel data from 2011 to 2017 to examine the effect of economic markets efficiency, including goods market, labor market and financial market on bilateral trade between Iran and the 20 selected countries of the Organization for Economic Co-operation and Development. The research model is estimated using gravity model and generalized moment's method. The results showed that the goods market efficiency; labor market efficiency and financial market development on the bilateral trade between Iran and selected developed countries are positive and significant, while the estimated coefficient of goods market efficiency is larger than the other two markets. Also the effect of GDP variables and the real exchange rate of Iran and selected countries on their bilateral trade are positive and significant and the effects of geographical distance and difference in per capita income between Iran and selected countries on their bilateral trade are negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilateral trade
  • Economic Market Efficiency
  • Panel Data
CAPTCHA Image