نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 استادیار بازاریابی، گروه مدیریت، واحد بوئین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بوئین زهرا، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد واحد بوئین زهرا، ایران

4 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

چکیده

افزایش کارایی بازارهای اقتصادی با ایجاد صرفه جویی های خارجی و استفاده کاراتر از منابع موجود به رشد بهره وری کل عوامل و کاهش بهای تمام شده تولیدات داخلی کمک نموده و با تقویت رقابت پذیری آنها موجب رشد تجارت دوجانبه با کشورهای توسعه یافته می شود. در این راستا، مطالعه حاضر سعی نمود تأثیر کارایی بازارهای اقتصادی شامل بازار کالا، بازار کار و بازار مالی را بر تجارت دوجانبه ایران و 20 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2017-2011 بررسی نماید. نتایج نشان داد کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار و توسعه بازار مالی بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب توسعه یافته مثبت و معنادار است که در این بین، ضریب تخمینی کارایی بازار کالا از دو بازار دیگر بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ برابری ارز واقعی ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها مثبت و معنادار و تأثیر فاصله جغرافیایی و تفاضل درآمدسرانه ایران و کشورهای منتخب بر تجارت دوجانبه آنها منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Economic Markets Efficiency on the Bilateral Trade of Iran and the Selected Countries of the Organization for Economic Co-operation and Development

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Amir Ali Asgharnezhad 3
  • Ali Moradi 4

1 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Science, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Marketing, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Buinzahra, Iran

3 MA in Business Management, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University, Iran,

4 M.A of Economics, Islamic Azad University of Arak

چکیده [English]

Increasing the efficiency of the economic markets by creating foreign savings and making more efficient use of existing resources contributes to the growth of total factor productivity, lowering the cost of domestic products and strengthening their competitiveness, and boosts bilateral trade with developed countries. The research model is estimated using gravity model and generalized moments method. The results showed that the goods market efficiency; labor market efficiency and financial market development on the bilateral trade between Iran and selected developed countries are positive and significant, while the estimated coefficient of goods market efficiency is larger than the other two markets. Also, the effect of GDP variables and the real exchange rate of Iran and selected countries on their bilateral trade are positive and significant and the effect of geographical distance and difference in per capita income between Iran and selected countries on their bilateral trade is negative and significant .

کلیدواژه‌ها [English]

  • bilateral trade
  • Economic Market Efficiency
  • Panel Data
  • Iran