نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه ، دانشگاه آزاد اسلامی (نویسنده مسئول)

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب‌آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده‌های سالیانه (2016-2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم‌یافته ( GMM) است. نتایج نشان می-دهد مؤلفه‌های حکمرانی خوب، انعطاف‌پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان و هزینه‌های شروع کسب‌وکار بر ریسک اعتباری، مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (جمع نرخ‌های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، تسهیلات غیرجاری در دوره قبل و ثبات سیاسی و حق ابراز عقیده و پاسخگویی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته‌اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر تسهیلات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا‌دار برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of macroeconomic resilience on bank credit risk (Interstate study)

نویسندگان [English]

  • Sayed Soheib Madani Tonekaboni 1
  • mehdi adibpour 2
  • Mahmoud Mahmoudzadeh 3
  • salleh ghavidel 3

1 Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.

2 Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.

3 Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to estimate the effect of macroeconomic resilience on credit risk of the banking system using annual data (2005-2016) for 125 countries in the form of GMM Model. The results show that the rate of economic growth, the components of Good Governance, Market Flexibility and Human Development on credit risk is negative and significant. The effects of macroeconomic instability variables, the ratio of credits to GDP in the past period and the cost of starting a business on credit risk is positive and significant. In addition to Misery (total inflation and unemployment rates), Human Development, Non-performing loans in the previous period, Political Stability and Voice and Accountability have had the highest degree of impact on the credit risk of the banking system. Also, the cross effect of political stability and good governance with macroeconomic instability has reduced the credit risk of the banking system. The effect of Non-performing loans in the previous period and the ratio of profit margin to gross income, and the effect of capital adequacy ratios are negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic resilience
  • good governance
  • Credit Risk
  • Non-performing loans (NPLs)
  • Generalized Method of Moments Model