نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی.

2 استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی.

3 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب‌آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده‌های سالیانه (2016 ـ 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم‌یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می‌دهد مؤلفه‌های حکمرانی خوب، انعطاف‌پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان و هزینه‌های شروع کسب‌وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته‌اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا‌دار برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Macroeconomic Resilience on Bank Credit Risk (Cross-Country Study)

نویسندگان [English]

  • Sayed Soheib Madani Tonekaboni 1
  • Mehdi Adibpour 2
  • Mahmood Mahmoodzadeh 3
  • Saleh Ghavidel 3

1 PhD student economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch.

2 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch.

3 Associate Professor of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to estimate the effect of macroeconomic resilience on credit risk of the banking system using annual data (2005-2016) for 125 countries in the form of GMM Model. The results show that the components of Good Governance, Market Flexibility and Human Development on credit risk is negative and significant. The effects of macroec-onomic instability variables and the cost of starting a business on credit risk is positive and significant. In addition, the misery index (the sum of inflation and unemployment rates), human development, Nonperformance loan in the past year, and political stability have had the highest degree of impact on the credit risk of the banking system. Also the cross effect of political stability and good governance with macroeconomic imbalances has reduced the credit risk of the banking system. The effect of nonperformance loan in the previous period and the ratio of profit margin to gross income, and the effect of capital adequacy ratios are negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic resilience
  • good governance
  • Credit Risk
  • Nonperformance loan
  • Generalized Method of Moments Model
CAPTCHA Image