نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد شیراز.

چکیده


بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می‌کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می‌تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می‌باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه‌ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه‌گر به عنوان خصوصیت بیمه‌گر تقسیم می‌شوند. نتایج مقاله نشان می‌دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی‌دار می‌باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه‏گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه‏گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه‌گذار و سابقه تصادف بیمه‏گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل می‌باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Demand for Car Insurance by Pasargad Insurance in Shiraz

نویسندگان [English]

  • sayed Zia Aldin Kiaalhoseini 1
  • Hosein Aghazadeh 2
  • Raziyeh Banihashemi 3

1 Assistant Professor, Department of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

2 Graduate of Economic Sciences, Mofid University, Qom, Iran.

3 Graduate of Economic Sciences, Shiraz Azad University.

چکیده [English]


The insurance market generally involves adverse selection and moral hazards due to its asymmetric information, which imposes serious limitations to estimate demand for insurance. Applying probit model with a sample included of 15707 clients of Pasargad Insurance Company, this study aims to estimate effects of eight variables on demand for car insurance in Shiraz. The variables are classified into three parts; client characteristics including income, age and education, car characteristics including its price, its model (year), the way to finance its purchase as well as car accidents data and finally contract characteristic including only car insurance discounts. The results show that all of coefficients are statistically significant at the level of %1 except its model (year). According to this model, the elasticities of car insurance discounts, age, price, education, the way of finance to purchase, income and car accident data are respectively: 21.01, -12.27, 7.15, 1.77, 0.59, 0.45 and 0.11, which indicate that these variables are very important in this regard. As it is obvious, all variables except age have direct effect on demand for car insurance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • car insurance
  • Probit model
  • demand elasticity
  • Pasargad Insurance Company
  • Shiraz
CAPTCHA Image