نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز، ایران

چکیده

تورم به دلیل ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی پیامدهای نامطلوبی بر فعالیت‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه‌گذاری و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی، مالی و عوامل سیاسی بر تورم تاثیر گذار می‌باشند. از سوی یکی از عوامل موثر بر تورم که مورد توجه محققین اقتصاد سیاسی قرار گرفته است شرایط سیاسی به خصوص دموکراسی بوده و محققین برای توضیح رابطه دموکراسی و تورم از سیکل تجاری سیاسی استفاده کرده‌اند و پیشرو این بحث نیز نورهاوس (1975) می‌باشد. در این تحقیق نیز سعی شده است رابطه دموکراسی و تورم در کشورهای منتخب منا مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از رویکرد تحلیل داده‌های تابلویی در طول دوره زمانی 2000 تا 2016 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل داده‌های تابلویی با اثرات ثابت نشان داد که دموکراسی تاثیر منفی و معنادار بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی حقیقی با ضریب منفی تاثیر معناداری بر تورم در این کشورها دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار نقدینگی و اندازه دولت بر تورم می‌باشد. تجارت علی رغم این که تاثیر مستقیم بر تورم در کشورهای منتخب منا دارد اما تاثیر آن از لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Effects of Democracy on Inflation: Case Study of MENA

نویسندگان [English]

  • Karam Jafari Parvizkhanlou 1
  • Mohammad khezri 2
  • Robab Azali 3

1 Ph.D student, economic, Azad islamic unversity, Tehran Jnoob Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Economic and Accounting, Azad Islamic University, Tehran Jonoub Branch, Tehran, Iran

3 PH.D Student, Department of Economy, Azad Islamic University,Tabriz Branch, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Inflation caused economic instability and has undesirable effects on economy performance such as economic growth, consumption, investment and other economic variables. On the other hand inflation affected several factors such as monetary and fiscal policy and political factors. Political situation is one of the element that noted by many of researches especially democracy situation. Many researchers had used political business cycle to explanation of inflation and democracy relationship that Nordhaus (1975) was progressive researcher in this subject. Thus the aim of this research is to investigate the relationship between democracy and inflation rate in selected countries of Middle East and North Africa (MENA) region by panel data approaches over 2000-2016 periods. The results of fixed panel data estimation showed that democracy has negatively and significantly effects on inflation in selected countries of MENA. Also gross domestic product has negatively and significantly effects on inflation, too. On the other hand liquidity and government size have positively and significantly effects on inflation but trade have positively effects on inflation but not significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Inflation
  • democracy
  • Liquidity
  • Trade
  • Mena
CAPTCHA Image