نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت

2 دانشیار دانشگاه ارومیه، دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده

هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده‌های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exchange rate pass-through to consumer prices in countries with medium and high per capita income

نویسندگان [English]

  • ahmad ezzati 1
  • hasan khodavaisi 2

2 Department of Economics and Management, Faculty of Economics, West Azerbaijan, Orumiyeh

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate and assess the degree of
exchange rate pass-through in countries with medium and high per
capita income. To this end, data from 59 different countries
(including 39 countries with average per capita income and 20
countries with high per capita income) have been used over the period
1980 to 2018. The results of the GMM model show that the degree of
exchange rate pass-through in countries with medium and high per
capita income is 14% and 16%, respectively. As the per capita GDP
increases, the degree of exchange rate pass-through increases. Also,
the results of the nonparametric panel model with time-varying
parameters show that the degree of exchange rate pass-through vary
over time in both groups of countries. And in the 1980s, the degree of
the exchange rate pass-through was at its highest level. In such a way
that in countries with medium per capita income after the 1980s, the
degree of exchange rate pass-through declines until 2005, and after
2005 until 2018, the rate of exchange rate pass-through again
increased. However, in countries with high per capita incomes, the rate of exchange rate pass-through during 1980 to 1993 had an increasing trend, but after
1993 the rate of exchange rate pass-through has declined almost continuously until 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonparametric
  • Time-varying Parameters
  • Exchange rate pass-through
  • consumer prices PANEL DATA