نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

هدف این مطالعه برآورد درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا است. جهت نیل به این هدف از داده‌های 59 کشور مختلف جهان طی دوره زمانی 1980 تا 2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به ترتیب برابر با 14 و 16 درصد است. به نحوی که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه عبور نرخ ارز افزایش مییابد. همچنین نتایج حاصل از مدل ناپارامتریک تابلویی با پارامترهای متغیر در طی زمان نیز نشان داد که درجه عبور نرخ ارز در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه در طی زمان متغیر است و در دهه 1980 میلادی درجه عبور نرخ ارز در بیشترین مقدار خود رسیده است، به نحوی که در کشورهای با درآمد سرانه متوسط بعد از دهه 1980 میلادی تا سال 2005 درجه عبور نرخ ارز کاهش یافته و پس از سال 2005 درجه عبور نرخ ارز دوباره با افزایش همراه بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exchange rate pass-through to consumer prices in countries with medium and high per capita income

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ezzati Shourgoli 1
  • Hasan Khodavaisi 2

1 PHD Student of International Economics, Urmia University

2 Associate Professor of Economics, Economics and Management Faculty, Urmia University

چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate and assess the degree of exchange rate pass-through in countries with medium and high per capita income. To this end, data from 59 different countries (including 39 countries with average per capita income and 20 countries with high per capita income) have been used over the period 1980 to 2018. The results of the GMM model show that the degree of exchange rate pass-through in countries with medium and high per capita income is 14% and 16%, respectively. As the per capita GDP increases, the degree of exchange rate pass-through increases. Also, the results of the nonparametric panel model with time-varying parameters show that the degree of exchange rate pass-through vary over time in both groups of countries. And in the 1980s, the degree of the exchange rate pass-through was at its highest level. In such a way that in countries with medium per capita income after the 1980s, the degree of exchange rate pass-through declines until 2005, and after 2005  until 2018, the rate of exchange rate pass-through again
increased. However, in countries with high per capita incomes, the rate of exchange rate pass-through during 1980 to 1993 had an increasing trend, but after1993 the rate of exchange rate pass-through has declined almost continuously until 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonparametric
  • Time-varying Parameters
  • Exchange rate pass-through
  • consumer prices PANEL DATA
CAPTCHA Image