نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

10.22096/esp.2020.105057.1205

چکیده

صنایع فرهنگی مذهبی مانند گردشگری مذهبی، اجرای مراسم سنتی و مذهبی می‌تواند اثرات مفید و مثبتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. ایران به دلیل پتانسیل‌های بالای فرهنگی-مذهبی از ویژگی‌های مهمی برخوردار است. در این مقاله اثر صنایع فرهنگی مذهبی، بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران بررسی خواهد شد که در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395 توجه به داده‌های منتشر‌شده در سال 1397 به طور مستقیم و غیرمستقیم برآوردشده است. همچنین نتایج برآورد نشان می‌دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش‌افزوده متغیرهای فرهنگی مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد، این شاخص از کانال سرمایه انسانی نیز می‌تواند بر رشد اقتصادی استان‌های کشور اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Cultural-Religious Industries on Iran's Economic Growth

نویسندگان [English]

  • sara hanjari 1
  • mehdi taghavi 2
  • fatollah Tari 3
  • Ahmad Jafari Samimi 4

1 4. PhD Candidate (Islamic economics), Allameh Tabataba'i University, Iran

2 1. Professor, Faculty of economics Allameh Tabataba'i University, Iran

3 2. Associated Professor, Faculty of economics, Allameh Tabatabae'i University, Iran

4 Professor, Faculty of economics, Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Religious cultural industries such as religious tourism, the implementation of traditional religious ceremonies can have beneficial effects directly and indirectly on economic growth. Due to the high cultural and religious potential of Iran, Iran has many important features and capabilities. In this article, the effect of religious cultural industries on economic growth in selected provinces of Iran will be examined. In the framework of dynamic integration regression (GMM) during the period of 1379-1397, attention was paid to the data published in 1397 directly and indirectly from the channel Human capital is estimated. This model follows the study of Levine and Renelt using the principle of simplification based on the sample. Also, the results of the estimation are based on panel data regression. During the studied period, the effect of relative enhancement of religious cultural variables on economic growth is positive and significant. Also, the results of model estimation show that this indicator from the human capital can also affect the economic growth of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Cultural-Religious Industries
  • GMM
  • Iran's Provinces
CAPTCHA Image