نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا

2 استادیار بازاریابی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، ,واحد بوئین زهرا

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوئین زهرا

4 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

توسعه بخش بانکی با تجمیع پس اندازهای داخلی و خارجی وتخصیص کارای آن به نیازهای سرمایه گذاری میتواند فرایند انباشت سرمایه را تسهیل و با کمک به رشداقتصادی موجب افزایش درآمدسرانه و توزیع عادلانه آن در جامعه شده و از این طریق به تأمین رفاه اجتماعی کمک نماید. بنابراین، تحقیق حاضر سعی نموده تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران طی دوره 1396-1385 را بررسی نماید. به همین منظور از تابع رفاه اجتماعی سن بعنوان جایگزین رفاه اجتماعی و از تسهیلات داخلی بانکها به بخش خصوصی(درصدی از تولید ناخالص داخلی هر استان) بعنوان جایگزین توسعه بخش بانکی استفاده شده است. مدل تحقیق نیز با استفاده از دادههای تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده که نتایج نشان داد، تأثیر توسعه بخش بانکی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران منفی و معنادار و تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رفاه اجتماعی در استانهای ایران فاقد معناداری آماری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Banking Sector Development on Social Welfare in Iranian Provinces

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Behnaz Khoshtinat 2
  • Mahdi Mirghiasi 3
  • Ali Moradi 4

1 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Marketing, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University,

3 MA in Business Management, Department of Management, Buinzahra Branch, Islamic Azad University,

4 MA in Economics. Arak Branch, Islamic Azad University

چکیده [English]

The development of the banking sector by collecting internal and external savings and its efficient allocation to investment needs can facilitate the process of capital accumulation and by boosting economic growth; it will increase the per capita income and its fair distribution in society and help to provide social welfare. Therefore, this research has tried to investigate the effect of banking sector development on social welfare in Iran's provinces during the period of 2007-2017. To this end, the sen social welfare function and the domestic credit to private sector by banks as an alternative to the banking sector development. The research model was estimated using panel data and generalized moment method. The results showed that the effect of banking sector development on social welfare in Iran's provinces is positive and significant. Also, the effect of control variables including inflation rate and unemployment rate on social welfare in Iran's provinces is negative and significant and the impact of tax revenues on social welfare in Iranian provinces is not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Welfare
  • Banking Sector Development
  • Panel Data
  • Iranian Provinces
CAPTCHA Image