نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور بخش مرکز دانشکده اقتصاد و مدیریت

2 استاد دانشگاه پیام نور بخش اقتصاد و مدیریت

3 دانشجوی دکترا دانشگاه پیام نور بخش مرکز دانشکده اقتصاد و مدیریت

10.22096/esp.2020.120136.1291

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می‌توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال‌های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Policy maker's inflation targeting with heterogeneous inflation expectations in economics agents

نویسندگان [English]

  • Asghar aboulhasani 1
  • Bita Shaygan 1
  • Yeganeh Mousavi Jahromi 2
  • zahra zandian 3

1 دانشگاه پیام نور بخش مرکز دانشکده اقتصاد و مدیریت

2 Professor of Economics, Payam-e- Noor University

3 دانشجوی دکترا دانشگاه پیام نور بخش مرکز دانشکده اقتصاد و مدیریت

چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the role of policy instruments such as interest rate and exchange rate on inflation targeting in the new Keynesian model in terms of heterogeneous economic agents' expectations (HANK). In this study, the model of rational expectations and constrained expectations based on adaptive expectations model is used to apply constraints of expectations shaping operators in economic agents to predict macroeconomic variables. The results indicate that expected inflation is a factor affecting inflation. In this case, it can be said that in order to control the inflation rate, one important policy that should be followed by the central bank is to control and manage expectations. The output gap coefficient, as expected, is negative. This rate reflects structural problems with the supply of goods. The results indicate that the major factor affecting inflation is the money growth rate. In this channel model, the effect of money growth rate on inflation is expected inflation, which is a considerable amount given the high rates of money growth in recent years. So the growth of the money supply will have a huge impact on the inflation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heterogeneous expectations
  • Monetary policy
  • inflation targeting
  • Dynamic stochastic general equilibrium model