نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،شیراز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اسلامی واحد شیراز،واحد شیراز، ایران،

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه اسلامی واحد شیراز،واحد شیراز، ایران

10.22096/esp.2020.114232.1254

چکیده

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده‌ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه‌ی میان تورم و بیکاری می‌تواند سیاست‌گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن‌های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل‌های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه‌های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می‌شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه‌سازی می‌کند. همچنین، تکانه‌های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه‌های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Hybrid New Keynesian Phillips Curve in framework a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Parto Kiyanpor 1
  • Abbas Amminifard 2
  • hashem zare 3
  • mehrzad ebrahimi 3

2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics

چکیده [English]

The identification and explanation of the relationship between inflation and unemployment in the country’s economy has a special place in the process of economic and political decision - making. Assessing the relation between inflation and unemployment can help policymakers and economists to assess economic performance. Phillips curve is one of the most famous relationships in the macro economy which explores the relation between inflation and unemployment. The New Keynesian Phillips Curve was formed in the 1990s based on nominal rigidity and rational expectations, and has been widely used in dynamic inflation models and in the study of monetary policy. This study estimated a Hybrid New Keynesian Phillips Curve in Iran between years 1995:1-2017:4 using a dynamic stochastic general equilibrium model and exploring the effects of technology, cost push, government expenditures, oil, and monetary shocks on inflation. The results of this study showed that the proposed model simulates the periodic behavior and variations of the variables as well. Also, government expenditure, cost push shocks increased inflation and technology, oil, and monetary shocks decreased inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Keynesian Phillips curve
  • estimation
  • Inflation
  • Dynamic stochastic general equilibrium
  • Monetary policy