نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

10.22096/esp.2020.109772.1232

چکیده

در ادبیات اقتصادی تئوریهای تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گـسترش تعادل و توازن منطقه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی‌ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش‌های سیاسی را به همراه داشته باشد. با توجه به دو هدف عمده‌ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تأثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران طی دوره‌ی 1393-1385 است. به‌منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده‌های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان‌های ایران تأثیر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Provinces Iran Using Spatial Econometric

نویسندگان [English]

  • fateh habibi
  • saman Ghaderi
  • nader saedi

Department of Economics, University of Kurdistan

چکیده [English]

In the economic literature, theories of fiscal decentralization have been taken into consideration in order to increase efficiency and productivity of the public sector and regional balance. It is important to mention that without paying attention to dimensions, features and results of this policy, decentralization may cause harmful results as imbalance in country areas and intense political tension. Considering two main goals of growth and justice viewed by economists and planners, the quality effect of fiscal decentralization on these two variables is important. The main aim of this current research is to evaluate fiscal decentralization on economic growth in Iran provinces during 1385-1393. In order to achieve this aim the spatial econometrics method in frame of tabular information was used to study the fiscal decentralization effects. The achieved results show that fiscal decentralization has positive effect on economic growth in terms of income index and negative effect on economic growth in terms of expenditure index in Iran provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal decentralization؛ Economic growth؛ Spatial econometrics
  • Iran Provins