نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصادی و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می‌کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا‌های خارجی می‌شودکه تقاضای تولیدات کارگاه‌ها را افزایش می‌دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن نهاده‌های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می‌شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه‌های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه‌های صنعتی به نهاده‌های خارجی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exchange Rate and Labor Demand in Iran Manufacturing

نویسندگان [English]

 • hossein samsami 1
 • Hassan Ardizi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, University Of Sahid Beheshti, Tehran, Iran

2 MSc. Student Of Economics, University Of Sahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
This paper examines the effect of exchange rate increase on Iran's manufacturing industries labor demand for the period of 2001-2016, by using the dynamic panel generalized method of moments (GMM). The exchange rate influences the demand for labor through two channels: first, while an increase in exchange rate makes home products cheaper relative to foreign products, increases the manufacturing product demand and has a positive effect on labor demand. Second, an increase in exchange rates makes imported inputs more expensive and, consequently, increases production costs that decrease demand for labor. The net effect of employment changes that caused by the exchange rate depends on the sum of these two channels. The results of this study show that the net effect of increasing exchange rate on employment of manufacturing industries is negative and significant, which indicates the high dependence of the manufacturing process in manufacturing industries on foreign inputs. c

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exchange rates
 • labor demand
 • Manufacturing
 • Iran

منابع

الف) فارسی

 1. 1.         امامی، کریم؛ و الهه ملکی (1393) «بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 26، صص 95-112.
 2. 2.         دانش جعفری، داوود؛ سردارشهرکی، علی؛ اثنی عشری، هاجر ؛ و یحیی حاتمی (1392) «تاثیر تکانه نرخ ارز بر چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‎‎‌‌ها و چشم انداز اشتغال بخش صنعتی ایران »، فصلنامه سیاست‌های راهبردی کلان، شماره 1، صص 93-104.
 3. 3.         فرزام، وحید، فاطمه طالقانی و ربابه خیل کردی (1395) «تاثیر جهش‌های پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در ایران »، فصلنامه پژوهش‌های اقتصاد ایران، شماره 67، صص 83-112.
 4. 4.         لشکری، محمد؛ بهنامه، مهدی؛ و ملیحه حسنی (1395) «اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران »، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 23، صص 115-129.
 5. 5.         مهرابی بشرآبادی، حسین؛ و ابراهیم جاودان (1391) «تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی در اشتغال بخش کشاورزی ایران »، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره 77، بهار 1391، صفحات 57-80.
 6. 6.         هژبر کیانی، کامبیز؛ و احمد سرلک (1396) «بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه کل عوامل تولید در ایران، مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی یزد »، فصنامه اقتصاد مالی، شماره 39، صص 83- 100.

ب) انگلیسی

 1. 7.         Arellano, Manuel and stephen Bond (1991). Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations.Review of Economic Studies 58,pp 277–297.
 2. 8.         Bhorat, Haroon & Nan Tian & Mark Ellyne, 2014. "The Real Exchange Rate and Sectoral Employment in South Africa," Working Papers 201404, University of Cape Town, Development Policy Research Unit
 3. 9.         Branson,William & Jemes P Love (1986). "Dollar Appreciation and Manufacturing Employment and Output", NBER Working Paper 1972, National Bureau of Economic Research.
 4. 10.      Burgess, simon & Michael M Knetter (1998). "An International Comparison of Employment Adjustment to Exchange Rate Fluctuations", Review of International Economics, Vol. 6, No. 1, pp. 151-163.
 5. 11.      Campa, Joes. M. & Linda S Goldberg (2001) "Employment versus Wage Adjustment and the US Dollar", The Review of Economics and Statistics,vol 83, No.3, pp 477-489.
 6. 12.      Campa, Joes. M. & Linda S Goldberg, L.S (1997). "The Evolving External Orientation of Manufacturing: A Profile of Four Countries", Economic Policy Review, vol.3, No.2, pp. 53-80
 7. 13.      Chen, Ruo and Mai Dao (2011) "The Real Exchange Rate and Employment in China", IMF Working Paper.
 8. 14.      Demir, Firat (2010). "Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey", World Development, Vol. 8, No. 38 ,pp 1127–1140.
 9. 15.      Hua, Ping.(2007). "Real exchange rate and manufacturing employment in China," China Economic Review, Elsevier, vol. 18(3), pp 335-353
 10. 16.      Demir, Firat (2010). "Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey", World Development, Vol. 8, No. 38 ,pp 1127–1140.
 11. 17.      Goldberg, Linda S. and Tracy, Joseph, Exchange Rates and Local Labor Markets (February 1999). NBER Working Paper No. 6985; FRB of New York Staff Report No. 63).
 12. 18.      Filiztekin Alpay. (2004). "Exchange Rates and Employment in Turkish Manufacturing", Working Paper, Sabanci University.
 13. 19.      Goldberg, Linda & Joseph Tracy (2000). “Exchange Rates and Local Labor Markets”, , NBER (University of Chicago Press).
 14. 20.      Wooldridge, Jeffrey M ( 2001)." Applications of Generalized Method of Moments Estimation", Journal of Economic Perspectives,Vol 15,nNo. 4, pp 87–100.
 15. 21.      Izumi, Yokoyama & Higa Kazuhito & Kawaguchi Daiji (2015). "The Effect of Exchange Rate Fluctuations on Employment in a Segmented Labor Market," Discussion papers 15139, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI).

پیوست

نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی طی بازه زمانی 1358-1394

منبع: بانک مرکزی، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و محاسبات تحقیق

جدول ۱

سال

نرخ بازار غیر رسمی (ریال)

CPI(OECD)

CPI(IRAN)

نرخ ارز حقیقی(ریال)

1358

141      

1359

200

20/9

0/546367

7650/539649

1360

270

23/4

0/678607

9310/248264

1361

350

25/9

0/805437

11254/76216

1362

450

28/6

0/964432

13344/64793

1363

580

31/1

1/085373

16619/16495

1364

614

33/4

1/133014

18100/03847

1365

742

35/6

1/341817

19686/1364

1366

991

38/8

1/725194

22287/81516

1367

966

42/5

2/219818

18494/76127

1368

1207/1

45/2

2/715939

20089/15251

1369

1412/3

48/3

2/923102

23336/19594

1370

1420/2

51/5

3/423788

21362/39183

1371

1498

54/2

4/30739

18849/3743

1372

1806

56/7

5/22067

19614/38054

1373

2635

59/4

6/862415

22808/15123

1374

4036

63

10/27001

24758/28935

1375

4446

66/6

13/24188

22361/13764

1376

4782

69/8

15/53925

21480/03443

1377

6468

72/7

18/31551

25673/51668

1378

8634

75/3

21/99156

29563/16238

1379

8131

78/3

25/17523

25289/03719

1380

7925

81/1

28/01355

22943/09654

1381

7991

83/3

32/02955

20782/38072

1382

8323

85/3

37/30418

19031/43032

1383

8747

87/3

42/81084

17836/91015

1384

9042

89/6

48/56167

16683/18235

1385

9226

92

54/35972

15614/35672

1386

9357

94/3

63/71668

13848/25934

1387

9667

97/8

79/99619

11818/47007

1388

9979

98/2

90/79589

10792/75537

1389

10601

100

100

10601

1390

13568

102/8

120/6283

11562/70982

1391

26059

105/1

153/6291

17827/35831

1392

31839

106/8

213/9536

15893/18635

1393

32801

108/6

250/8293

14201/64318

1394

34501

109/3

285/2075

13221/8101

نمودار 1