نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصادی و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

10.22096/esp.2020.107580.1220

چکیده

این مقاله اثر افزایش نرخ ارز بر تقاضای نیروی کار در 23 گروه کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارگر و بیشتر با کد ISIC دو رقمی را طی دوره زمانی 1379 تا 1394 با استفاده از روش پنل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی می‌کند. افزایش نرخ ارز از دو کانال، تقاضای نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد: 1-افزایش نرخ ارز موجب ارزان تر شدن کالاهای داخلی در برابر کالا‌های خارجی می‌شودکه تقاضای تولیدات کارگاه‌ها را افزایش می‌دهد و تاثیر مثبتی بر تقاضای نیروی کار دارد 2- افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن نهاده‌های وارداتی و به تبع آن موجب افزایش هزینه تولید می‌شود که تقاضا برای نیروی کار را کاهش می دهد. اثر خالص تغییرات اشتغال از نرخ ارز به برآیند این دو کانال بستگی دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر خالص افزایش نرخ ارز بر اشتغال کارگاه‌های صنعتی منفی و قابل توجه است که حاکی از وابستگی شدید فرآیند تولید کارگاه‌های صنعتی به نهاده‌های خارجی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exchange Rate and Labor Demand in Iran Manufacturing

نویسندگان [English]

  • hossein samsami 1
  • Hassan Ardizi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, University Of Sahid Beheshti, Tehran, Iran

2 MSc. Student Of Economics, University Of Sahid Beheshti, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
This paper examines the effect of exchange rate increase on Iran's manufacturing industries labor demand for the period of 2001-2016, by using the dynamic panel generalized method of moments (GMM). The exchange rate influences the demand for labor through two channels: first, while an increase in exchange rate makes home products cheaper relative to foreign products, increases the manufacturing product demand and has a positive effect on labor demand. Second, an increase in exchange rates makes imported inputs more expensive and, consequently, increases production costs that decrease demand for labor. The net effect of employment changes that caused by the exchange rate depends on the sum of these two channels. The results of this study show that the net effect of increasing exchange rate on employment of manufacturing industries is negative and significant, which indicates the high dependence of the manufacturing process in manufacturing industries on foreign inputs. c

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rates
  • labor demand
  • Manufacturing
  • Iran