نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد و مالی، دانشگاه مفید، قم، ایران

2 دانشیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله نیل به ترکیب بهینه تاثیر ابزار سیاست پولی و مالی برای دستیابی به رشد اقتصادی است بر این اساس چهار مدل را با ترکیب‌های مختلف حجم نقدینگی به‌کار گرفتیم تا به ترکیب بهینه برای تعیین مسیر بهینه ترکیب سیاست پولی و مالی در کوتاه مدت و بلندمدت دست پیدا نماییم و نشان دهیم که چگونه ابزارهای بهینه سیاست همزمان پولی و مالی منجر به رشد اقتصادی می‌شوند. این ترکیبات به اثر سیاست‏های پولی از طریق متعیرهایی نظیر حجم اسکناس و مسکوک، حجم سپرده‌های مدت‌دار، نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار، نرخ ارز و سیاست مالی از طریق متغیرهایی نظیر درآمدهای عمومی دولت و مخارج عمومی دولت روی رشد تولید ناخالص اسمی و حقیقی برای دوره 1395-1357 بر اساس روش ARDL بررسی می‏شود و سرعت تعدیل هر مدل تحلیل می‏شود. نتایج نشان می‏دهد که ترکیب شماره4 به عنوان ترکیب بهینه پذیرفته می شود در شرایط کوتاه مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر رشد اقتصادی در این ترکیب مؤثر است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate effect of interaction monetary and fiscal policies on economic growth in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Javad Emadi 1
  • Naser Elahi 2
  • Akbar Komijani 3
  • Seyed Ziyaaodin Kiyaalhoseini 4

1 Ph.D. Student, of Economics and Finance, Mofid University

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University

3 Professor of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University

چکیده [English]

The main objective of this paper is to find the optimal model of the monetary and fiscal policy tool for economic growth. Accordingly, we used four models with different combinations of liquidity to provide an optimal model for determining the optimal combination of monetary and fiscal policy in the short term and long-term results, and show how the optimal tools for optimal combination monetary and fiscal policies lead to economic growth. In all of these models, the ARDL method has the effect of monetary policy through terms such as the volume of banknotes and coins, the volume of long-term deposits, the rate of interest on long-term deposits, exchange rates and fiscal policies through variables such as public revenues and public expenditure on growth Real gross nominal production for the period 1978-2017 is analyzed and the moderation rate of each model is analyzed. The results show that combination No. 4 is accepted in both short and long term terms, both monetary and fiscal policies are effective in sustained economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "interaction composition"
  • "Economic Growth"
  • "Fiscal Policy"
  • "Monetary Policy"
CAPTCHA Image