نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیرات چشم گیری بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران ، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که این مبحث سبب افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد .

کلمات کلیدی : قدرت مالی بانک مرکزی ، تورم ، ایران .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Central Bank's Financial Strength on Inflation in Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Amin Hatami 2

1 Alzahra University

2 PhD Student in Economics, Faculty of Economics, Tahsilate Takmili Branch, Payame Noor University,Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most important principles in the successful implementation of monetary policy is the central bank's financial strength, which can have significant impacts on the success of the implementation of these policies . Therefore, in this study , the effect of the central bank's financial strength on the inflation rate of the Iranian economy in the period of 1978 to 2015 has been studied . Also , the method used to estimate the model is Autoregressive Distributed Lag (ARDL) . The results of this study indicate that the increase of the central bank's financial strength during the short and long term reduced the price index by -0.66% and -0.16%, respectively. The increase of the central bank's financial strength puts the central bank's balance sheet in a good place , as well , it will increase the efficiency of its monetary policies of this entity and reduce inflation rate .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank's
  • Financial Strength
  • Inflation
  • Iran
  • Monetary policy