نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله‌ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می‌باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می‌داند، اما آموزه‌های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال‌های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می‌دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس‌العمل ضربه‌ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می‌شود. با این وجود، تکانه‌ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب‌تر می‌کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه‌های اسلام رقم خورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Growth and Income Inequality in Selected Islamic Countries: New Evidence by Panel Vector Autoregressive

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abdi Seyyedkolaee 1
  • Amir Mansour Tehranchian 2
  • Rajabali Kheradmand 3

1 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran

2 Associated Professor of Economics, University of Mazandaran

3 MA in Economics

چکیده [English]

The provision of social justice and the elimination of poverty and deprivation through the creation of a balance in the distribution of income and wealth among the people is taken into consideration a Long ago time. Meanwhile, two categories of economic growth and fair distribution of income, which are among the main economic issues, are controversial. In the theoretical foundations of the conventional economy, growth is prior on the equal distribution of income. Accordingly, in the current study, these two issues will be tested for selected Islamic countries during the years 2012-2016. The results show that there is a two-way causal relationship between economic growth and income distribution. By analyzing the impulse response function, it was found that improvement in income distribution situation leads to a positive response from economic growth. Nevertheless, the positive shocks of economic growth make the distribution of income more inappropriate. Therefore, the interaction between economic growth and inequality of income in Islamic countries is contrary to Islamic teachings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Economic Growth"
  • "Income Inequality"
  • "Gini Coefficient"
  • "Panel Vector Autoregressive"