نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام نور استان لرستان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه پیام نور استان مرکزی

چکیده

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست‌های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست‌های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه‌سازی رفتار خانوارها و بنگاه‌ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده‌اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می‌شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش می‌دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the Impacts of Monetary and Fiscal Policies on the Economy of Iran: DSGE Model Approach

نویسندگان [English]

  • masoud saadatmehr 1
  • hadi ghafari 2

1 Assistant Professor of Economics and Faculty Member of Payame Noor University

2 Associate Professor of Economics and Faculty Member of Payame Noor University

چکیده [English]

In this research, the effect of monetary and fiscal policies on the macroeconomic variables of Iran is compared. changes in money supply as monetary policy and changes in government spending as fiscal policy have been investigated on Iran's economy. The research has been done in the framework of a new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium model using time series data during 1979-2013. The economy's general equilibrium contains 15 equations which have been extracted from behaviors optimization of households and firms besides government and Central Bank policy rules. Estimation of the parameters of the model was carried out using the Bayesian method and calibration. The results showed that the shock of increasing money supply would increase production, investment, employment, and inflation. Also, the shock of rising government spending has increased production, employment and inflation, but it also reduces private investment. Results indicate that the impact of government spending shock is more than the money supply shock. Also, durability of government spending shock is more than the same in money supply shock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • Fiscal Policy
  • General Equilibrium
  • Monetary shock
  • Financial shock