نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

شاخص‌های ترکیبی به مثابه ابزارهای حکمرانی، نقشی مؤثر در شناخت وضع موجود و مداخله‌های تنظیمی جهت رسیدن به وضع بایسته دارند. این مقوله، در مورد عدالت اجتماعی به عنوان مفهوم و آرمانی چند بُعدی، هنجاری و پیچیده اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی(SJI) که به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در اتحادیه اروپا می‌پردازد، در سالیان اخیر در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به دلیل عدم آشنایی با این شاخص در داخل و نبود داده‌های آماری برخی از سنجه‌های این شاخص ترکیبی، تاکنون برآوردی از وضعیت ایران از منظر این شاخص صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر کوشیده است با بومی‌سازی این شاخص به برآورد وضعیت عدالت اجتماعی در ایران بپردازد. نتایج نشان می‌دهد نمره کل شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی از 8 در سال 1385 به 8.4 در سال 1395 افزایش پیدا کرده است. این افزایش جزیی معلول عملکرد کشور در کاهش فقر و حمایت از طبقات پایین درآمدی بوده است؛ با این حال روند شاخص در بازار کار، سلامت، آموزش و تحقق عدالت بین‌نسلی نگران‌کننده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of social justice in Iran: applying Social Justice Index (SJI)

نویسندگان [English]

  • ali mostafavisani 1
  • hosein sarabadani 2

1 Ph.D student in Economics, Faculty of Economics,Emam sadegh University

2 Ph.D student in Economics, Faculty of Economics,Emam sadegh University

چکیده [English]

The composite index as tools of governance have an effective role in identifying the status quo and designing regulatory interventions to achieve the required status. The social justice index, which assesses the status of social justice in the EU member, that in recent years it is also used in other countries. Due to the lack of familiarity with this index inside and the lack of statistical data on some of the measurements of this combined index, so far no estimation of the status of Iran from the perspective of this indicator has been made. The present research has tried to estimate status of social justice in Iran by using SJI. The results of this measurement and estimation show that the total score of the combined social justice index increased from 8 in 2006 to 8.4 in 1395. This increase has been caused by the performance of the government in reducing poverty and supporting low income levels; however, the trend in the labor market, health, education and intergenerational justice is alarming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social justice
  • composite index
  • Social Justice Index
  • SJI index
  • index manufacturing method