نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه خطی و غیرخطی مصرف بخش خصوصی و بدهی های دولت در ایران است. برای این منظور دوره 1395- 1358 در نظر گرفته شد و بعد از تایید رابطه غیرخطی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم حد آستانه بدهی دولت به دست آمد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین بدهی های دولت و مصرف بخش خصوصی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند که در پایین تر از حد آستانه رابطه مثبت و در بیش ا ز حد آستانه رابطه منفی میشود. به طور میانگین درصد بدهی دولت به تولید ناحالص داخلی حدود 60 درصد است، اما حد آستانه 46درصد برآورد می شود. لذا سیاستگذاران در ایران نمی توانند از اهرم بدهی های دولتی به عنوان اثر مثبت انبساطی در اقتصاد ایران استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Threshold Effect of Government Debt on Private Sector Consumption in Iran

نویسنده [English]

  • Nazi Mohammadzadeh Asl

Assistant professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of accounting and economy

چکیده [English]

Governmental debts mean income reduction and increase of government expenditures with impression on household disposable income that influence on their consumption. This impact, in some cases has expansion positive effects and in some other cases, reduces consumption, investment and economic growth and other values. The main aim of this paper is to study the linear and non-linear relations between consumption of private sector and government debts in Iran. For this purpose, the period between 1358-1395 years was considered and after confirmation of non-linear relation, government debt threshold was achieved by Smooth Transition Regression method . Results show that in the considered time period, the average government debt to GDP was around 60%, but threshold was estimated 46%. In other words, passing threshold causes by increasing government debts and probability of government inability to debts repayment, consumption of private sector will be reduced indirectly. So Policy makers in Iran cannot leverage government debt as a positive expansion in Iran's economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private consumption
  • Government Debt
  • Nonlinear effects
  • Threshold model