نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، استادیار دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی

چکیده

بررسی رابطه میان رشد و توزیع درآمد در ادبیات اقتصادی هم به شکل نظری و هم تجربی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین جهت علیت بین دو متغیر در کوتاه‌مدت و بلندمدت، مورد سوال سیاستگذاران و تحلیل‌گران اقتصادی است. ابزار موجک پیوسته و تحلیل هم‌حرکتی، توانایی پاسخگویی همزمان تأثیرگذاری متقابل دو متغیر در زمان و مقیاس‌های مختلف را دارد. در این پژوهش،این رابطه در اقتصاد ایران با دو معیار ضریب جینی و نسبت دهک‌ها و با استفاده از تحلیل همدوسی موجک طی دوره زمانی 1348 الی 1395 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که بین شاخص‌های توزیع درآمد و رشد اقتصادی و در مقیاس‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت( تا 20 فصل و یا 5 سال) همدوسی مثبت برقرار است. به طور خلاصه در بازه زمانی 1357 تا 1364 و در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت رشد اقتصادی و شاخص‌های نابرابری در یک جهت حرکت کرده‌اند. همچنین در بلندمدت و در تمام بازه زمانی مورد مطالعه دو متغیر رشد اقتصادی و شاخص‌های توزیع درآمد هم فاز بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Income Inequality and Economic Growth in Iran; A Time-Scale Analysis

نویسندگان [English]

  • Darioush Hassanvand 1
  • ramin khochiani 2

1 Assistant Professor in Department of Economics, University of Lorestan

2 assistant professor, economics, ayatollah borujerdi university

چکیده [English]

The study of the relationship between growth and distribution of income in the economic literature has a special place both theoretically and experimentally. Therefore, the causality between two variables in the short and long term is investigated by policy makers and economic analysts. The continuous wavelet and co-movement analysis have the ability to simultaneously investigate the interaction of the two variables at different times and scales. Hence, it is an appropriate tool for analyzing the relationship between economic growth and income distribution. In this paper, we evaluate this relationship in Iran's economy by Gini coefficient and ratio of deciles and using wavelet coherency analysis during the period 1969-2016.The results show that there is a positive correlation between income inequality and economic growth in the short and medium term (~5 years).briefly, in the period from 1979 to 1985, in the short and medium term, economic growth and inequality have moved in one direction. Also, in the long run and throughout the time period, two variables are in-phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic growth
  • Income distribution
  • Wavelet Analysis
  • Coherency
  • Iran