نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ، گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در گردشگری سلامت ضرورت دارد تا میزان عملکرد، مورد بررسی قرار گیرد، لذا مناسب است که مدیران این بخش روش هایی برای استفاده از منابع، جهت دستیابی به کارایی بالا به کار گیرند.در این مطالعه به بررسی کارایی گردشگری سلامت در کشورهای منا و OECD و همچنین برخی استان های ایران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء موقعیت ایران ارائه خواهد شد. روش انجام این تحقیق، تحلیل پوششی داده‌ها و حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس خروجی محور و همچنین نرم افزار به کارگرفته شده در این تحقیق DEA Solver می باشد.نتایج نشان می دهد که در بین کشورهای منا کشورهای اردن، امارات و ترکیه بهترین عملکرد را دارند. همچنین ایران در بین ۷ کشور مورد بررسی منا در جایگاه ۶ام قرار دارد. از کشورهای OECD، اتریش و لهستان کارا می باشند. در مورد استان ها نیز ، تهران، خوزستان و قم بیشترین کارایی را دارند. براساس این مطالعه، سرمایه گذاری در زیرساختها و بازاریابی مناسب، راهکارهای موثر برای گردشگری سلامت کشورها از جمله ایران می باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health tourism efficiency in Iran and selected countries and strategies for improving the situation in Iran

نویسندگان [English]

  • Yadollah dadgar 1
  • sara emamgholipour 2
  • seyedeh maedeh hosseini 3

1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Health Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Department of Economics, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In health tourism, it is necessary to consider the level of performance, so that managers of this section will use methods to use resources to achieve high performance. This study examines the effectiveness of health tourism in the MENA countries and the OECD,as well as some of the provinces of Iran, and finally, solutions will be presented to improve the situation in Iran. The method of doing this research is data envelopment analysis and variable returns to the output-oriented scale as well as software used in this research, DEA Solver. The results show that among the MENA countries, the countries of Jordan, the UAE and Turkey have the best performance. Iran is also ranked 6th in the 7 countries surveyed. From OECD countries, Austria and Poland are good. In the provinces, Tehran, Khuzestan and Qom are also most effective. Based on this study, investing in infrastructure and marketing is an effective strategy for health tourism in countries such as Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • health tourism
  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis
  • Iran