نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، واحد تهران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین ، به مطالعه سیکل‌های تجاری و شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد آن با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1996 تا سال 2016 پرداخته شده است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه بی‌ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. در بلندمدت به دلیل افزایش نقش سایر متغیرها نقش تولید ناخالص داخلی کاهش یافته به‌نحوی‌که در انتهای دوره به جز کشورهای ایران، نیجریه و ونزوئلا تکانه نفتی در کشور کانادا، تکانه مالی در کشور نروژ از دلایل ادوار تجاری می‌باشند.
همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل سیاسی و نهادی باعث تغییر در نقش تکانه‌ها گردیده به‌نحوی‌که اثر تکانه‌های تأثیرگذار در بی‌ثباتی را در بلندمدت کاهش داده است. عوامل سیاسی و نهادی به ترتیب بیشتر در کشورهای ایران و نروژ نقش زیادی را داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic, political and institutional shocks and their effect on the commercial cycles of the chosen oil exporting countries

نویسندگان [English]

  • Anita Azimi Hosseini 1
  • Beitollah Akbari Moqadam 2
  • Morteza Asadi 3

1 Doctoral Student in Monetary Economics Islamic Azad University of Qazvin,Iran.

2 Islamic Azad University of Qazvin, Iran.

3 Kharazmi Islamic Azad University, Iran

چکیده [English]

In the current research the business cycles as well as significant variables that are involved in the creation of it due to the presence of institutional,political and global factors in five oil exporting countries including Canada, Iran, Nigeria, Norway, and Venezuela from1996to2016using Bayesian Vector autoregression.The results acquired through variance analysis show that in short term GDP has had the utmost share in the justification of the its instability.In long term due to the increase in the role of other variables,the role of GDP has declined insofar as in the end of the period except to such countries as Iran, Nigeria and Venezuela the oil shock is among the reasons of business cycles in Canada and the same role is undertaken by financial shock in Norway.Moreover,findings show that political and institutional factors have brought about fundamental changes in the role of shocks insofar as they have reduced the effect of shocks involved in instability in long term.Political and institutional factors are respectively playing the most effective roles in Iran and Norway

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercial Periods
  • BVAR
  • institutional
  • political and global factors
  • oil