نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می‌باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی برای واردکنندگان محصولات کشاورزیمی‌باشد.برای ارزیابی کارایی این روش، داده‌های روزانه قیمتهای نقدی و آتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری گردیدگردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت بررسی شد. نتایج نشان میدهد که در صورت دسترسی به اتیها نسبت بهینه پوشش ریسک برای محصول ذرت در رژیم صفر و یک به ترتیب برابر با 0.966572 و 0.0051858 و این نسبت برای محصول دانه سویا به ترتیب 0.977403 و0.019816 بدست آمد. در صورت استفاده از قرارداد شبه آتی، نرخ بهینه پوشش ریسک برای محصول دانه سویا و ذرت به ترتیب برابر با 849/0 و 9065/0 و کارائی پوشش ریسک به ترتیب برای این محصولات برابر با 82 و 78 درصد بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of quasi futures contract

نویسندگان [English]

  • omid khodavirdi 1
  • Mohsen Mehrara 2
  • Majid Rezaee 3
  • seid zia addin kia aloseini 3

1 PhD student in economics Mofid University

2 Professor in economics, University of Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economics, Mofid University

چکیده [English]

The present study aims to provide a model for covering price risks in Iranian importers of agricultural commodities, which may help prevent adverse effects of price fluctuations. The proposed model uses futures-like contracts for agricultural commodity imports. In order to assess the efficiency of the model, daily spot and futures prices of soybeans and corn were collected from the Chicago Mercantile Exchange during the period 05/01/2010 to 06/08/2018. The method of the optimal risk coverage ratio bears crucial importance in these two situations. In the first case, using the Markov switching method, the optimal risk coverage ratio for corn was shown to be 0.966572 and 0.0051858 in the zero and one regimes, respectively. The ratio for soybeans was computed to be 0.977403 and 0.019816 in the zero and one regimes, respectively. Thus, real-world risk coverage should be obtained through using futures-like contracts. optimal risk coverage ratio for soybeans and corn would be 0.849 and 0.9065, respectively, while the efficiency of risk coverage for them would be 82% and 78%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The optimal hedge ratio
  • Spot exchange rate
  • futures market
  • Markov switching model