نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)

10.22096/esp.2019.90063.1125

چکیده

رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم سیاست گذاران بوده است. در کنار این هدف ثبات آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که ثبات آن میتواند سیاستگذاران را در برنامه‌ریزی برای آینده یاری رساند. اثر تجارت بر رشد و توسعه اقتصادی به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته، در حالی که اثرات آن بر نوسانات رشد اقتصادی کمتر بررسی شده است. اثرگذاری باز بودن تجاری بر نوسانات رشد اقتصادی میتواند وابسته به ساختار تجاری کشور و تنوع صادراتی آن باشد. در این راستا نوسانات رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از الگوی گارچ استخراج و سپس در چارچوب یک الگوی غیر خطی به بررسی نقش متنوع سازی صادرات بر نوسانات رشد و تاثیر آن بر رابطه باز بودن تجاری و نوسانات رشد اقتصادی، طی دوره 1394-1363 پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که هرچه میزان بازبودن تجاری بیشتر شود، نوسانات رشد اقتصادی افزایش می یابد، اما تنوع صادراتی می تواند هم به صورت مستقیم و هم از مسیر باز بودن تجاری، نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of export diversification and trade openness on economic growth fluctuations in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Azizi 1
  • Pegah Azizi 2

1 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University

2 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University

چکیده [English]

High economic growth has been one of the main goals of policymakers. In addition to this goal, the stability of economic growth is also important, because its stability can help policymakers in planning for the future. Special attention has been paid to trade as a factor for economic growth and development, while its effects on the fluctuations of economic growth have been less studied. The positive or negative impact of trade openness on the fluctuations of economic growth can be strongly influenced by the country's trade structure and its export diversification. The present paper examines the role of export diversification on economic growth fluctuations and its impact on the relationship between trade openness and economic growth fluctuations during the period of 1984-2015. The results of this study show that the greater degree of trade openness, increases the economic growth fluctuations due to the transfer of external shocks to the economy. But the diversification of exports, both directly and through the trade openness, helps to reduce the economic growth fluctuations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth Fluctuations
  • Export Diversification
  • Trade Openness
  • nonlinear model
  • GARCH model