نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استاد دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه مازندران

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازنداران

10.22096/esp.2019.83046.1106

چکیده

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان‏های ایران می‌پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه‌ی صفر و یک در بازه‌ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده ‏است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه‏ کوچک و متوسط مقیاس، رابطه‌ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده‏است. نتیجه‌ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه‌های کوچک نشانگر رابطه‌ی جانشینی است. هم‏چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می‌یابد.
براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می‌شود، سیاست‌گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

estimation of Labor demand elasticity of small and medium (SME) industrial firms by Fractional Panel Probit Model

نویسندگان [English]

  • Kheizaran Roostaei Shalmani 1
  • Zahra (Mila) Elmi 2
  • Saeed Karimi Potanlar 3

1 Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran

2 Associate professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran

3 Associate Professor, faculty of economics, University of Mazandaran

چکیده [English]

This paper examines the own price and substitution elasticity of the labor force demand for small and medium scale firms in Iran's provinces. In this study, for estimation, the Fractional Panel Probit technique has been employed for the period of time from 2004 to 2014 and at the provincial level. The result of estimation for both groups shows a negative relationship between wage and labor demand that is consistent with labor demand theory. There is a positive effect for output-employment elasticity. The other result shows Cross elasticity of capital price and labor demand reveals a substitution effect in small firms. The demand for labor is reduced by increasing in taxes and value of raw materials. As Iran’s labor market is suffering from labor demand shortage and high unemployment, it is suggested that the economic policymaker should eliminate production barriers, care about increasing production capacity and facilitate the supply of raw materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and medium scale firms
  • own price and substitution elasticity
  • labor demand
  • Fractional Panel Probite
  • Provinces of Iran