نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه ولیعصر(عج)

2 استادیاردانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

3 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت الله بروجردی

10.22096/esp.2019.75001.1076

چکیده

شوک‌های قیمت نفت یکی از اصلی‌ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می‌باشد. لذا نقش شوک‌های نفتی به‌عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی ایران به‌عنوان یک کشور تولیدکننده نفت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک‌های قیمتی نفت بر ادوار تجاری اقتصاد با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ جهت اثر شوک‌های قیمت نفت بر ادوار تجاری اقتصاد ایران با به‌کارگیری داده‌های فصلی طی دوره‌ی زمانی (4)2014-(2)1988صورت گرفته است. یافته‌های حاصل از روش مارکوف- سوئیچینگ حاکی از آن است که شوک‌های قیمت نفت اثر مثبت در زمان رونق اقتصادی و اثر منفی در زمان رکود اقتصادی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران داشته است و پایداری دو رژیم تقریبا مساوی و نزدیک به هم است. نتایج همچنین نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد نظر 52 فصل رکودی و 50 فصل رونق را پشت سر گذاشته که به طور متوسط می‌توان گفت که طول دوره رکود و رونق برابر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Oil Shocks on Business Cycle in the Iran's Economic Using the Markov-Switching model (1988: 2-2014: 4)

نویسندگان [English]

  • nahid baharvand 1
  • vahid farzam 2
  • younes nademi 3

1 Master of vali-e-asr university

2 Assistance Professor of Vali-e-Asr University of Rafsanjan

3 Assistance Professor of Ayatollah Ozma Borujerdi University University of Rafsanjan

چکیده [English]

The oil price shocks are one of the main sources of economic fluctuations in oil producing countries. The role of oil shocks as factors in economic growth of a country is important. The aim of this study is to investigate the effect of oil price shocks on business cycle in Iran by using a Markov Switching approach during the seasonal period of 1988(2)_2014(4). The results of Markov Switching model indicate that oil price fluctuations has had a positive impact on business cycle during the boom period and it has had a negative impact on business cycle during recission period and the stability of the two regimes is roughly equal and close together. The results also show that Iran's economy has experienced 52 recession seasons and 50 seasons of boom in the period under consideration that, on average, we can say the length of the recession and the boom was equal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Cycles
  • Recession
  • Expansion
  • oil shocks
  • Markov-Switching model