نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

3 استاد دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

10.22096/esp.2019.34581

چکیده

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال‌های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده ـ علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازۀ دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجۀ بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به‌دست‌آمده از الگوی پژوهش، نشان می‌دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes, Effects, and Trend of Corruption in Iran

نویسندگان [English]

 • mehdi zahed gharavi 1
 • Saeed Karimi Potanlar 2
 • Zahra (Mila) Elmi 3
 • Mohamadtaghi Gilak Hakimabadi 2

1 Ph.D. student in Economics, University of Mazandaran, (Corresponding author)

2 Associate Professor of Economics, Department of Economics, University of Mazandaran

3 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Mazandaran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption Economic Growth
 • government expenditures
 • Political Stability
 • Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC). JEL:O11
 • C39
 • C63
 • D60
 • D73